School Administration (مدیریت مدرسه)

School Administration (مدیریت مدرسه)

مدیریت مدرسه دوره پنجم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه بین رهبری امنیت مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری امنیت مدار امنیت روانی شادکامی مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 786
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین رهبری امنیت مدار و شادکامی کارکنان مدارس با نقش میانجی امنیت روانی است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان (کارکنان اداری و معلمان) مدارس دولتی شهر تهران بودند که، 373 نفر با شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه «امنیت روانی» ادمونسون (1999) و دو پرسش نامه محقق ساخته «رهبری امنیت مدار» که بر مبنای نتایج تحلیل اسناد و مصاحبه های پژوهش و «شادکامی» برمبنای آکسفورد (1990) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 812/0، 988/0 و 882/0 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری امنیت مدار با امنیت روانی و شادکامی کارکنان رابطه وجود دارد. لذا الگوی تجربی به دست آمده از تحلیل داده ها تا حد زیادی منطبق با مدل مفهومی پژوهش بود. در صورت وجود رهبری امنیت مدار در سازمان ها و به ویژه سازمان های آموزشی و برقراری امنیت روانی می توانیم شاهد میزان بالاتری از شادکامی کارکنان باشیم.
۲.

تحلیل مقایسه ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سازمانی معلمان مدرسه آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 395
هدف از انجام این پژوهش، تحلیل مقایسه ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی  است. جامعه آماری پژوهش شامل مدارس ابتدایی شهر شیراز است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 59 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس ترک زاده و دهقان هراتی (2016) استفاده شد که پس از بررسی روایی و پایایی آن، توزیع و630 نسخه گردآوری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد غالب رفتار سازمانی معلمان بعد فردی است. از سوی دیگر اگرچه عامل غالبی در رفتار سازمانی معلمان یافت نشد اما نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه معلمان عامل توانایی دارای بیشترین رتبه اولویت و عامل سیاست دارای کم ترین رتبه اولویت است. بعلاوه عوامل رفتار سازمانی تنها با ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت و وضعیت استخدامی تفاوت معناداری را نشان دادند؛ این در حالی است که بین ابعاد رفتار سازمانی  و عوامل آن باسایر ویژگی های جمعیت شناختی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد. 
۳.

نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد سلامت سازمانی آموزش و پرورش مدارس متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 955
هدفِ پژوهش حاضر آگاهی از نقش مدیریت استعداد در ایجاد سلامت سازمانی مدارس متوسطه اهواز بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری آن عبارت بودند از کلیه مدیران، معاونان و دبیران دبیرستان های آموزش و پرورش اهواز (1283نفر) که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395مشغول به کار بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران 295 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های مدیریت استعداد مدل سوئیم (2009) و سلامت سازمانی مدرسه ساخته شده توسط هوی و فیلدمن (1987) است. پایایی هردو پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/. و90/0گزارش شده است. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که بین مدیریت استعداد و مولفه های آن با سلامت سازمانی همبستگی ساده مثبت و معنی دار وجود دارد.همچنین رابطه چندگانه میان مولفه های مدیریت استعداد با سلامت سازمانی نشان داده شد. از میان مولفه های مدیریت استعداد فقط مدیریت عملکرد کارکنان و پاداش و قدردانی از کارکنان توان پیش بینی سلامت سازمانی را داشتند، به طوری که 17/0 از واریانس سلامت سازمانی توسط این متغیرها قابل تبیین بود. 
۴.

تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط انسانی رفتار سازمانی مدیران مدارس پدیدار شناسی توصیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 807
این تحقیق، با هدف شناسایی تعاملات نامناسب مدیران مدارس با دبیران در محیط های آموزشی اجرا گردید. به این منظور، از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. میدان تحقیق مدارس متوسطه سنندج بود. مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی دعوت شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با 25 نفر از دبیران انجام شد. در تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی فرایند شکل گیری بدرفتاری مدیران مدارس با دبیران به دست آمد. برای اعتبارسنجی داده ها از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج کدگذاری نشان داد گونه های مختلف تعاملات نامناسب مدیران مدارس با دبیران  شامل دو سطح  کلامی و غیر کلامی است. عوامل موثر بر تعاملات نامناسب مدیران مدارس شامل: عوامل سازمانی (اداری)، عوامل محیطی، عوامل فردی و روانشناختی و عوامل مدرسه ای هستند. دبیران جهت مقابله با تعاملات نامناسب از دو استراتژی فعال و غیر فعال استفاده می کنند و پیامدهای تعاملات نامناسب مدیران شامل(تأثیرات مخرب بر وضعیت روانی و عاطفی معلمان، اختلال در تصمیم گیری، کلاس درس) است
۵.

بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو سازمانی پاسخگویی فردی رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 530
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در مقطع ا بتدایی مدارس دولتی دخترانه ناحیه یک شهر ارومیه به تعداد 340 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده [d1] 180 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری پژوهش جهت مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت (2000)، پرسشنامه  پاسخگویی فردی هاچوارتر و همکاران (2005) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (1990)، استفاده شد. پایایی ابزارها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 77/0 و 89/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که جو سازمانی بر پاسخگویی فردی معلمان و رفتار شهروندی سازمانی آنان اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اثر مستقیم پاسخگویی فردی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان به مقدار (36/0) مثبت و معنادار بود. همچنین نتایج بیانگر اثر غیر مستقیم مثبت و معنادار جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجی گری پاسخگویی فردی به مقدار (18/0) بود. از اشارات کاربردی پژوهش می توان به این نکته توجه کرد که مدیران و متصدیان آموزش وپرورش با ایجاد یک جو مثبت و سازنده در مدارس که بر پاسخگویی معلمان تأکید میکند زمینه را برای بروز رفتارهای شهروندی و خود جوش از سوی معلمان فراهم نمایند.  [d1] در پاسخ به نظر داور محترم باید گفت که از روش نمونه گیری خوشه ای زمانی استفاده می گردد که جامعه آماری ما وسیع و گسترده باشد و انتخاب نمونه از اعضای جامعه مشکل یا غیرممکن باشد. لذا با توجه به اینکه حجم جامعه پژوهشی ما محدود بود از این روش استفاده گردید. از طرفی نمونه گیری خوشه ای شبیه نمونه گیری تصادفی ساده است با این تفاوت که به جای افراد، گروهها به صورت تصادفی انتخاب می گردند.
۶.

نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته های یک مطالعه پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشانگر رهبر آموزشی پدیدار شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 96
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی سنجه های یک رهبر آموزشی موفق در مدرسه و در چهارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارنگاری انجام گرفته است. پژوهش کیفی نوعی پژوهش است که در آن پژوهشگر بر دیدگاه های مشارکت کنندگان اتکاء داشته، سؤالات عمومی و گسترده می پرسد و داده هایی را که عمدتاً شامل کلمات (یا متن)مصاحبه مشارکت کنندگان است را جمع آوری و این متون وکلمات را برای موضوعات اصلی تبیین و تجزیه و تحلیل کرده و پژوهش را به شیوه ای ذهنی انجام دهد جامعه آماری پژوهش شامل استادان رشته مدیریت آموزشی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های دولتی و مدیران شاخص مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بوده است. از میان آنها 30 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند با روش اشتهار تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از روش کدگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری آموزشی موفق برای مدارس متوسطه شهر تهران دارای 36 سنجه در 5 مقوله شامل تعیین جهت، مدیریت فرهنگ و جو سازمانی، نظارت و ارزیابی آموزشی، مدیریت بر آموزش و یادگیری، و رشد و توسعه حرفه ای می باشد.
۷.

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه های بهسازی دبیران دبیرستان های استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهسازی معلمان شایستگی توسعه حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 589
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش مؤلفه های بهسازی معلمان مقطع متوسطه استان تهران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی بود. از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان جامعه علمی و متخصصان بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش بودند که در این پژوهش 14 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به عنوان مصاحبه شونده درنظر گرفته شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه استان تهران که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه ای نسبی انتخاب شدند، ابزار پژوهش در بخش کیفی، شامل مصاحبه و تحلیل محتوا بود در بخش کمی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوی و روایی سازه از طریق قضاوت خبرگان ومرور جامع ادبیات استفاده شد؛ همچنین به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش از طریق کدکذاری، تحلیل محتوا انجام پذیرفت و در بخش کمی در قسمت توصیفی و بخش استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss و Amos انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد، شایستگی های مورد نیاز بهسازی معلمان در 8 بعد و 74 مولفه شتاسایی شده اند که ابعاد آن شامل: شایستگی دانش پداگوژیکی و موضوعی ، شایستگی فناوری، شایستگی پژوهشی، خودبالندگی، شایستگی های پایه، شایستگی اجتماعی - عاطفی، شایستگی اخلاقی - معنوی و هویت حرفه ای می باشد.
۸.

نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی عدالت سازمانی رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 624
هدف این پژوهش، بررسی جهت پایداری روابط میان رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در مدارس شهرستان سبزوار بوده است. این پژوهش، براساس هدف از دسته پژوهش های کاربردی محسوب می شود؛ زیرا نتایج  پژوهش قابل استفاده برای تمام مدارس و نظام های آموزش و پرورش، به خصوص مدارس شهرستان سبزوار است و براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن روابط متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می شود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس شهرستان سبزوار بودند که در سال تحصیلی 95-94 به خدمت اشتغال داشتند. این تعداد شامل 4892 نفر است. نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 357 نفر تعیین شد که پرسشنامه بین 365 نفر به صورت طبقه ای تصادفی در نیمه دوم سال 1395 توزیع شد. به منظور سنجش روایی سؤالات پرسشنامه، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت، که روایی محتوا توسط متخصصان حوزه رفتار و مدیریت آموزشی تائید شد. به منظور سنجش پایایی، یک نمونه اولیه شامل 40 پرسشنامه پیش آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های T تک نمونه ای، کلموگروف-اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی و و الگویابی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به واسطه عدالت سازمانی نقش کلیدی را در توسعه سلامت سازمانی دارد. همچنین عدالت سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر سلامت سازمانی دارد.
۹.

شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد رفتاری ویژگی های رفتاری مدیران مدارس پارادایم کوانتمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 317
دانش آموزان مدارس به عنوان مشتری و محصول نظام آموزشی باعث می شوند تا مدیریت مدارس نسبت به دیگر سازمان ها متفاوت و پیچیده تر باشند. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی صورت گرفته است. در این پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل محتوا پرداخته شد. تعداد اسناد مطالعه شده 41 مورد بود که از پایگاه های داده الکترونیکی علمی معتبر و در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2017 میلادی انتخاب شدند. تعداد 8 نفر از دبیران، مدیران مدارس و اساتید دانشگاه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه شدند. برای بررسی روایی یافته ها از روش های همسوسازی منابع داده ها و خود بازبینی محقق و به منظور تعیین پایایی، روش توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد که ویژگی های رفتاری مدیران شامل 8 بعد چشم انداز، تفکّر، ارزش ها و احساس ها، شناخت، اعتماد، عملکرد، ارتباط و یادگیری می باشد که از 29 حوزه و 95 نشانگر حاصل شد. بعد یادگیری مدیریت مدارس را از مدیریت در محیط های دیگر متمایز می کند. این پژوهش می تواند زمینه ساز تدوین پرسشنامه، به منظور بررسی وضعیت مدیران مدارس در حال حاضر باشد.
۱۰.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده درباره عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه اثر عملکرد مدیران مدارس فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 399
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس و تعیین میزان اهمیت آن ها می تواند راهگشای بسیاری از تصمیم گیری های راهبردی بوده و بر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی بیفزاید. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران انجام گرفت. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از یک فرم کدگذاری و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.از بین آثار انجام شده و موجود در پایگاه های علمی مرتبط با موضوع تحقیق، تعداد 19 مطالعه انتخاب و تعداد 43 فرضیه و 34 متغیر شناسایی شد. نتیجه فراتحلیل نشان داد که میان اندازه اثرهای به دست آمده تفاوت معنادار وجود دارد و متغیرهای رضایت شغلی با اندازه اثر 71/0، ثبات مدیریت با اندازه اثر 62/0، سابقه مدیریت با اندازه اثر 56/0، و خلاقیت و ابتکار با اندازه اثر 52/0،  به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موضوع عملکرد مدیران مدارس ایران داشته اند.
۱۱.

معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معلمان رهبری مقیاس مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 152
هدف این پژوهش مطالعه معلم رهبری  و ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آن در مدارس بود. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دبیران دبیرستان های شهر یاسوج به تعداد 740 نفر در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند. با بهره گیری از مبانی نظری و تجربی پژوهش، مقیاس 43 گویه ای برای سنجش معلم رهبری در ابعاد «دانش و توانایی»، «چشم انداز توسعه ای»، «اخلاق»، «پاسخگویی»، «نفوذ»، «همکاری»، «ایجاد محیط مثبت» و «قدردانی» طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تائید قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 252 نفر تعیین گردید و پرسشنامه محقق ساخته بین آن ها توزیع گردید. پس از احراز روایی محتوایی و معنادار شدن آزمون بارتلت (05/0P≤)، روایی واگرا، با استفاده از تحلیل اکتشافی بررسی شد و یافته ها نشان داد که 8 عامل جمعاً 60 درصد از واریانس آزمون را تبیین می نمایند و تمامی گویه ها به جزء گویه های 6، 7، 32 و 38 در ارتباط با عامل مربوط به خود دارای بار عاملی قابل قبول بوده و درنهایت 39 گویه مورد تائید قرار گرفت. روایی سازه ابزار از طریق تحلیل عامل مرتبه اول و دوم بررسی گردید و نتایج نشان داد که تمامی ابعاد پرسشنامه دارای ضرایب همبستگی معنی دار و قابل قبول می باشند. همچنین تمامی عامل ها از بار عاملی قابل قبولی با معلم رهبری برخوردار هستند. علاوه بر این نتایج نشان داد ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس معلم رهبری و تمامی ابعاد آن بیشتر از 70/0 می باشد که نشان دهنده مطلوب بودن پایایی پرسشنامه طراحی شده می باشد.
۱۲.

تاثیر رهبری فضیلت گرای مدیران مدارس در بهبود عملکرد سازمانی معلمان با میانجی گری یادگیری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری فضیلت گرا عملکرد یادگیری مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 125
تحقیق حاضر با هدف « بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی معلمان مقطع دوم متوسطه کرمانشاه» اانجام شد. روش تحقیق در رسته تحقیقات پیمایشی وتوصیفی قرارداد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع دوم متوسطه استان کرمانشاه به تعداد 800 نفر بودند. نمونه آماری دراین تحقیق با استفاده از جدول جرسی و مورگان با احتساب واریانس پیشینه معادل ۲۶۰ نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، استفاده از پرسشنامه های استاندارد رابینز جهت سنجش فرهنگ سازمانی و پرسشنامه مارکورات جهت سنجش سازمان یادگیرنده (یادگیری سازمانی) بود. با توجه به استاندارد بودن، روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تائید است. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تک تک مؤلفه های  فرهنگ سازمانی(خطر پذیری ،  توجه به ره آورد ، خلاقیت و نوآوری، توجه به اعضای سازمان ، تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان،  توجه به تیم و سنجش پایداری با یادگیری رابطه معنی داری وجود دارد .
۱۳.

تاثیر عوامل ساختاری رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی عدالت سازمانی معنویت در کار معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 894
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات  عوامل ساختاری رهبری معنوی بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران شهر سنندج صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش انجام کار، از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دبیران متوسطه شهر سنندج، که نمونه ای به حجم 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد که از این تعداد 342 نفر پرسش نامه ها را به صورت کامل عودت دادند. جهت گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه ی استاندارد، رهبری معنوی، عدالت سازمانی و معنویت در کاراستفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت و جهت آزمون پایایی سه پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمده است که به ترتیب برای پرسشنامه ی رهبری معنوی 0.89 ، عدالت سازمانی 0.85 و معنویت در کار نیز 0.90 می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون معادلات ساختاری (جهت تایید برازش مدل مفهومی پژوهش) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر رگرسیونی مستقیم رهبری معنوی بر معنویت در کار برابر با (67/.)، اثر رگرسیونی غیرمستقیم آن برابر با (13/.) و اثر رگرسیونی کلی رهبری معنوی بر معنویت در کار برابر با (80/.) بود.  بنابراین می توان گفت که عوامل ساختاری رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر معنویت در کار دبیران تاثیر دارد و عدالت سازمانی نقش میانجی در رابطه بین عوامل ساختاری رهبری معنوی و معنویت در کار دبیران دارد.
۱۴.

بررسی کاربست مؤلفه های سرمایه های اجتماعی در مدارس شهر تهران؛ مطالعه ای کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مؤلفه های سرمایه اجتماعی مدارس متوسطه مدیران مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 391
امروزه، در کنار سرمایههای اقتصادی، فرهنگی و نمادین سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مطرح است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود. نهاد آموزشی مدرسه، مهم ترین نهاد رسمى در اجتماعى شدن افراد است. وجود سرمایه اجتماعی در مدرسه برای اثربخشی مدرسه مفید است به همین دلیل حفظ و دستیابی به سرمایه اجتماعی برای مدرسه ضروری می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربست مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدارس متوسطه دوم شهر تهران می باشد. این پژوهش از نوع کیفی پدیدار شناسی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس شهر تهران است و اعضای نمونه، 15 نفر از جامعه آماری بودند که به صورت هدفمند و به روش اشباع جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین استفاده شد. با به کارگیری کدگذاری باز و محوری، 10 مقوله اصلی به دست آمد که عبارتنداز: به کار گیری نیروی انسانی شایسته، آموزش حرفه ای معلمان و مدیران و مربیان، نگه داشت نیروی انسانی، تقویت اخلاق حرفه ای در معلمان و مدیران، استقلال اداری و مالی مدارس، مدیریت امکانات آموزشی کشور، تقویت فرهنگ سازمانی مدرسه، تشویق فعالیت های گروهی دانش آموزان، توجه به نیازهای دانش آموزان و تفاوت های فردی و بازنگری در شیوه های ارزشیابی و تدریس. همچنین هریک از این مقوله ها، دارای زیرمقوله هایی است به تعداد 39 زیر مقوله می باشد.
۱۵.

نقش تعدیل گر تسهیم تجارب تدریس در تاثیرگذاری فرهنگ نوآورانه مدرسه بر واکنش های شناختی و روانشناختی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تسهیم تجارب تدریس فرهنگ نوآورانه مدرسه رضایت شغلی پویایی ادراک شده مدرسه عملکرد ادراک شده مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 273
پژوهش حاضر به تبیین نقش تعدیل گر تسهیم تجارب تدریس در تاثیرگذاری فرهنگ نوآورانه بر واکنش های شناختی و روانشناختی معلمان (رضایت شغلی، درک پویایی مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه) پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و به طور خاص از الگویابی علّی استفاده شد. جامعه آماری را تمامی معلمان مدارس دولتی شهر ایلام در مقطع ابتدایی تشکیل داده که از بین آنها تعداد 250 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای و به کمک جدول کرجسی و مورگان (1997) به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها 5 پرسشنامه استاندارد روا و پایا بکار گرفته شد. از الگویابی معادلات ساختاری برای آزمون الگوی مفروض پژوهش استفاده شد و نتایج نشان داد که فرهنگ نوآورانه ادراک شده به طور مثبت و معناداری بر رضایت شغلی معلمان، ادراک پویایی مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثیر دارد. در ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد مدرسه، پویایی ادراک شده مدرسه نقش واسطه دارد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند تسهیم تجارب تدریس بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد، اما این تاثیر بر ادراکات مربوط به پویایی و عملکرد مدرسه معنادار نیست. تسهیم تجارب تدریس ارتباط بین فرهنگ نوآورانه و واکنش های شناختی و روانشناختی معلمان را به طور معنادار تعدیل می نماید. در نهایت نتایج نشان داد که اثرات مستقیم فرهنگ نوآورانه بر رضایت شغلی ضعیف و بر پویایی و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثیر معناداری ندارد.
۱۶.

عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت تعاملی در مدرسه روابط انسانی اخلاق تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 217
روابط انسانی و اخلاق یکی ازنیازهای مشترک جهانی و از لوازم عرضه ارائه اطلاعات و عرصه سیاستگذاری است. نبودِ عدالت تعاملی درمدرسه به رابطه های سلطه جویانه، به اختلال در سازه های برنامه درسی و  غفلت از ضرورت های اجتماعی هم می انجامد. روش :مطالعه تحلیلی توصیفی  انتقادی است و در مقام  روشِِ ارائه تجویز  وراهبرد : ارزشیابی  وسنجش راهبرد و کارآمدی عملی متعادل وهم افزایی معیار مورد نظراین نوشته است یافته ها: بی سوادی، بازماندگی از تحصیل،بی رغبتی به مدرسه یا گریز ازجمع ،مسئله فقر و مسکنت و حاشیه نشینی ها،در جهان که رو به ازدیاد و نیز وخیم تر شدن نیز دارد، تا حدی پیامد رفتار های یکطرفه به طور مشخص ضعف عدالت تعاملی در مدرسه  هم هست.  صورتِ غالبِ معضل به سبب انسداد ارتباطی ذی نفعان و کنشگران است که  می تواند در مدرسه تمام سطوح مشارکت و کیفیت را متزلزل کند و تعامل بین مثلث دانش، قدرت، اخلاق  را به زیان اخلاق ایجاد کند وعارضه یابی، ارتباطات نامطلوب،داوری و ارزشیابی را دشوار می سازد. نتایج:این انسداد به تشکیل "هسته سخت" مدیریتی و حتی "سرمایه اجتماعی تاریک "منجر می شود. می شود گفت ماهیت سرمایه اجتماعی تاریک به مثابه یک هسته ی سخت "غیرقابل نفوذ و در پستو" است ،گاه بوروکراسی-به معنی مثبت آن –را هم  به خدمت خود در می آورد .بحث:مدرسه نیز به مثابه یک سازمان  می تواند دچار سرمایه اجتماعی تاریک شودو شفافیتِ ارزشیابی  وفرایند تصمیم گیری مربوط هم مختل شود. عدالت تعاملی یکی  ازخطوط راهنمای عمل است .عدالت تعاملی هم زمینه وهم انگیزه و هم زهدانِ توانایی در ایجاد و گسترش وفاق اجتماعی و فرایندهای مرتبط با تفاهم و توافق بر سر عمل تربیتی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰