ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شماره 9 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

روایت فانتزی از جنگ در رمان پری نخلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شعر عاشقانه مقاومت با بررسی شعر «احمد شاملو»(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی شعر مقاومت آفریقای جنوبی با تکیه بر دیدگاه پسااستعمارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

تجربة دوگانة زنان از جنگ (براساس کتاب های خاطرات دفاع مقدس دا، پوتین های مریم، خانه ام همین جاست، پاییز 59 و در کوچه های خرمشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

مشهد الشهدا ندایی یزدی و مقایسة آن با روضةالشهدای واعظ کاشفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

تشبیه، یک ویژگی سبکی در غزل جنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷.

نوآوری های سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴