ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری پاییز و زمستان 1391 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

اسوه های مذهبی در شعر دفاع مقدّس(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی شعر عاشورایی در دو ادب فارسی و عربی با تکیه بر شعر شهریار و جواهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی شیوه های پرداخت طنز و مطایبه در کتاب فرهنگ جبهه (شوخ طبعی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل مؤلّفه های ادبیّات پایداری در اشعار طاهرة صفّارزاده(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴