ادبیات پایداری - نشریه علمی (وزارت علوم)

ادبیات پایداری (مقاله علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ دی ۱۳۸۱
مدیر مسئول: دکتر احمد امیرخراسانی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدصادق بصیری
مدیر داخلی: دکتر علی جهانشاهی افشار
هیئت تحریریه: دکتر منوچهر اکبری، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر محمد صادق بصیری، دکتر محمد دانشگر، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر عنایت الله شریف پور، دکتر محمد رضا صرفی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر ناصر محسنی نیا، دکتر محمود مدبری، دکتر سید محمد باقر حسینی، دکتر نجمه رجایی، دک
آدرس: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات پایداری
وب سایت: http://jrl.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: adabiyat_e_paydari@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴