ادبیات پایداری - نشریه علمی (وزارت علوم)

ادبیات پایداری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۸۲۱-۱۰۲۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ دی ۱۳۸۱
مدیر مسئول: دکتر احمد امیری خراسانی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
p-issn: ۲۰۰۸-۶۸۸۱
صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدصادق بصیری
مدیر داخلی: دکتر علی جهانشاهی افشار
هیئت تحریریه: دکتر منوچهر اکبری، دکتر محمدرضا صرفی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر اسحاق طغیانی، سیدعلی قاسم زاده، دکتر مهدی ملک ثابت، دکتر محمدرضا نجاریان، دکتر خلیل بیگزاده، دکتر علی جهانشاهی افشار، دکتر فریده داودی مقدّم، دکتر سیدّمهدی رحیمی، دکتر محمود رنجبر بردکاهی، دکتر عنایت الله شریف پور، دکتر غلامرضا کافی، دکتر حسین یزدانی احمدآبادی
آدرس: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات پایداری
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۳۴۳
وب سایت: http://jrl.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: adabiyat_e_paydari@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷