ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی برجستگی های لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدّس استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی و تبیین جایگاه جهاد به عنوان یکی از مبانی دفاع مقدّس در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگین براساس نظریه گفتمان باختین(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴