نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

ادب و زبان دوره 16 بهار و تابستان 1392 شماره 33

مقالات

۲.

مقایسه برخی ویژگی های سبکی دو کتاب «عقدالعلی» و «سمط العلی»

۵.

نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستان های هزار و یک شب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷