نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

ادب و زبان دوره 16 پاییز و زمستان 1392 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی زبان شناختی باهم آیی های واژگانی درخمسة نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ماه وکاربردهای ادبی آن در خمسه نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر قرآن بر آفرینش ضرب المثل های فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی معنی شناختی مکانی شدگی مفاهیم انتزاعی در زبان قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

شناخت شناسی از دیدگاه مولانا و استلزامات تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

مواردی از واج شناسی تاریخی گویش رودباری کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

شیوه های تأکید در فارسی و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰