تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات بهار و تابستان 1390 شماره 68 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

تحلیل صحنه آغازین بخش مقدماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایه نظریه پراپ(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تاریخ و جغرافیا در شعر پایداری افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

رهیافتی به مفهوم زندگی در اشعار نیما (براساس نظریه دریافت)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳