تاریخ ادبیات - علمی-پژوهشی

تاریخ ادبیات


 این نشریه پس از تفکیک نشریه پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی 

مدیرمسئول: دکتر احمد خاتمی

 

سردبیر: دکتر میرمنصور ثروت  

هیات تحریریه:   دکتر نصرالله امامی ، دکتر محمدحسن حایری ، دکتر احمد خاتمی ، دکتر ابوالقاسم رادفر ، دکتر محمد سجادی ، دکتر حبیب الله عباسی ، دکتر محمد غلامرضایی ، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر مریم مشرف الملک، دکتر مجتبی منشی زاده ، دکتر ناصر نیکو بخت  

نشانی:   تهران ، بزرگراه چمران، خیابان تابناک، میدانن اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی .

تلفن: 29902489(021)     فکس: 22431706(021)

وب سایت:   www.sbu.ac.ir/

پست الکترونیک:   literature@mail.sbu.ac.ir 


 آرشیو نشریه: