تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات زمستان 1389 شماره 67 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

نقش محیط سیاسی و جغرافیایی بر دشواری شعر خاقانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

واقعیت و تخیل در رمان جای خالی سلوچ؛ خوانشی نمادین از تصویر نبرد عباس با شتر و به چاه افتادن او(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳