چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی سال اول زمستان 1390 شماره 4

مقالات

۲.

بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر روی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳