چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی سال یازدهم پاییز 1400 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بهینه سازی سبد سهام در الگوریتم آتش بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه ذرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبد بهینه ارزش در معرض خطر الگوریتم آتش بازی الگوریتم انبوه ذرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۷۷
ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی است که سرمایه گذار خود را در مقابل انتخاب زیاد و گوناگونی می بیند که باید یکی از آن ها را به عنوان بهترین روش انتخاب کند. پژوهش حاضر به مساله بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض خطر  بر مبنای الگوریتم هوشمند آتش بازی و مقایسه آن با الگوریتم انبوه ذرات از روش شبیه سازی تاریخی با استفاده از نرم افزارMATLAB  می پردازد. تنظیم پارامترهای الگوریتم های فراابتکاری به روش تاگوچی با استفاده از نرم افزارMINITAB  انجام شد. در این پژوهش از اطلاعات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که اطلاعات قیمت و بازده نقدی آن ها بین سال های  1396 تا شهریور 1399 ثبت شده است و مطابق ماده 141 قانون تجارت مشمول تعلیق نیستند، استفاده شد. جهت پایایی پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس پرون استفاده شد. برای ارزیابی دقت مدل ارزش در معرض خطر از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون ترکیبی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین مدل ها توسط آزمون لوپز صورت گرفت. زمان اجرای الگوریتم انبوه ذرات نسبت به الگوریتم آتش بازی در هر سه سطح اطمینان کمتر بوده است اما سرعت همگرایی الگوریتم آتش بازی نسبت به الگوریتم انبوه ذرات در همه سطوح بیشتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم آتش بازی علی رغم زمان اجرای بیشتر  به علت سرعت همگرایی بهتر و رتبه بالاتر آزمون لوپز از اعتبار مناسب تری جهت بهینه سازی سبد سهام برخوردار است. 
۲.

اثر سوگیری رفتاری سرمایه گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده کوتاه مدت عرضه اولیه سوگیری رفتاری چولگی کیفیت حسابرسی رشد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بین سوگیری رفتاری سرمایه گذاران و بازده عرضه اولیه در کوتاه مدت رابطه وجود دارد یا خیر و در ادامه آیا این رابطه تحت تأثیر کیفیت حسابرسی (اندازه مؤسسه حسابرسی) و رشد شرکت تعدیل می شود یا خیر. در این پژوهش از داده های 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399- 1388 استفاده شده است. برای اندازه گیری علاقه به بخت آزمایی سرمایه گذاران از طریق معیار چولگی مورد انتظار آنان و همچنین بازده تجمعی کوتاه مدت، در طی 10 روز کاری پس از عرضه محاسبه شده است. آزمون تحلیل داده ها بر اساس تحلیل داده های مقطعی انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر اثر مثبت چولگی مورد انتظار سرمایه گذاران بر بازده عرضه اولیه در کوتاه مدت است وکیفیت حسابرسی بیشتر (اندازه مؤسسه حسابرسی)، میزان اثر مذکور را تقلیل می دهد. همچنین شدت این اثر در شرکت هایی که فرصت های رشد کمتری نسبت به میانگین دارند کمتر از شرکت هایی است که فرصت های رشد بیشتری نسبت به میانگین دارند.
۳.

ارائه مدل بهینه سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیلات بانک بهینه سازی چند هدفه شرایط عدم قطعیت تسهیلات غیرجاری مطالبات معوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۹۶
بانک ها برای حفظ تعادل گردش پول بین اعتباردهندگان و دریافت کنندگان وام باید از یک اکوسیستم مالی مناسب استفاده کنند. هنگامی که این جریان توسط NPL (مطالبات غیرجاری) کند و یا مختل شود، در روند حیات بانک ها و اجرای سیاست های اقتصادی کشور آسیب جدی ایجاد می کند. مدیریت ضعیف و انعطاف پذیری در پرداخت و بازپرداخت تسهیلات عامل و محرک NPL ها است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت است، از یک مدل استوار سناریو محور بر اساس رویکرد مالوی و همکاران (1995) که جهت عدم قطعیت از عوامل اقتصادی مانند ریسک سیستماتیک، نرخ ارز، تورم استفاده شده است. این مدل دارای سه تابع هدف بوده تابع هدف اول افزایش بازده بانک ها از طریق افزایش تسهیلات جاری، تابع هدف دوم کاهش ریسک اعتباری و تابع هدف سوم کاهش ریسک ورشکستگی براساس نسبت های مالی آلتمن می باشد که داده ها با استفاده از نرم افزار GAMS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این مدل مدیران بانک ها براساس وضعیت و استحکام هریک از انواع تسهیلات در شرایط عادی و عدم قطعیت می توانند تصمیم گیری صحیحی جهت پرداخت میزان مشخصی از هر نوع تسهیلات با توجه به مرز بهینه داشته باشد که سبب کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی بانک ها می گردد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب ریسک سیستماتیک، نرخ تورم و نرخ ارز دارای بیشترین تاثیر بر کاهش کیفیت تسهیلات می باشند.
۴.

تأثیر احساسات سرمایه گذار بر روند شکل گیری حباب در بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حباب احساسات سرمایه گذار رگرسیون لجستیک انفجار حباب دیک ی - ف ولر تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف اصلی پ ژوهش حاضر، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار بر روند شکل گیری حباب در بازار سهام می باشد. برای این منظور داده های روزانه شاخص قیمت کل همچنین شاخص احساسات سرمایه گذار برای دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۸ استفاده شده است. این پژوهش در پی یافتن رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و احتمال ایجاد حباب در بورس تهران است. در این پژوهش ابتدا به وسیله ی دیک ی - ف ولر تعمیم یافته حباب را در بازار سهام شناسایی می کنیم، پس از آن شاخص احساسات سرمایه گذار را به وسیله شاخص احساسات بازار سرمایه (EMSI) محاسبه می کنیم، سپس به وسیله ی یک رگرسیون لجستیک رابطه ی معناداری بین احساسات سرمایه گذار و شکل گیری حباب را مورد بررسی قرار می دهیم. طبق یافته های این پژوهش و بر اساس آماره BSADF (سوپریمم عمومی دیکی فولر بازگشتی) وجود پنج حباب مالی مهم در تاریخ های مختلف در فرایند تولید داده های شاخص کل بورس تهران تأیید می شود. طبق یافته های پژوهش، فرضیه تأثیرگذاری احساسات در بازار سرمایه بر شکل گیری حباب مالی رد می شود، همچنین باتوجه به نتایج رگرسیون لجستیک و پروبیت، ارزش احتمال متغیر EMSI (شاخص احساسات بازار سرمایه) در سطوح آماری مرسوم بی معنی می باشد. براین اساس در این پژوهش مشاهده شد که احساسات سرمایه گذاران هیچ گونه تأثیری بر روی شکل گیری حباب در بازار سرمایه ندارد.
۵.

تأثیر برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معامله گران آگاه معامله گران اخلال گر متن کاوی بازده غیرعادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های مالی بر بازده سهام  است. در این راستا از داده های کیفی گزارش های هیأت مدیره 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی1390-1398 استفاده شده است. جهت تحلیل کیفی گزارش های هیأت مدیره و استخراج عناصر متنی مد نظر دو گروه معامله گران آگاه و اخلال گر از رویکرد متن کاوی و رگرسیون لاسو و به منظور تفکیک معامله گران بازار سرمایه به دوگروه معامله گران آگاه و اخلال گر از فیلتر کالمن استفاده گردید. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد هر دو گروه سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر قادر هستند تا با استفاده از اطلاعات گزارش های هیأت مدیره و مبنا قراردادن لغات و تفکیک آن ها به لغات با مبنای واقعی و احساسی به بازده غیرعادی دست پیدا کنند. در خصوص لغات با مبنای ترکیبی ، برداشت معامله گران آگاه می تواند بر بازده غیرعادی سهام تاثیر گذارد، این در حالی است که معامله گران اخلال گر قادر به تفکیک لغات ترکیبی نبوده و به نظر در تصمیم گیری های خود توجه زیادی به این لغات نمی نمایند. به طور کلی نتایج پژوهش با نظریه معامله گران اخلال گر همسو بوده و به نوعی نشان دهنده وجود سویه های رفتاری (سویه اثر تقلیدی) در بورس اوراق بهادار تهران است.
۶.

بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرریز نوسانات مالی ارزهای دیجیتالی رهیافت گارچ چند متغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۸۷
پول مجازی یکی از پدیده های نوظهور است که می توان آن را یکی از نتایج نفوذ و گسترش فضای مجازی در زندگی بشر دانست. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و مؤسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرریز نوسانات از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی می باشد. در این مطالعه متغیرها به واحد پولی ریال تبدیل شدند تا نوسانات ریال نیز بصورت همزمان منعکس گردد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی است که بیشترین تأثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بیت کوین در بین ارزهای دیجیتال به ترتیب بیشترین سرریز نوسانات را بر دوج کوین و دش داشته است و از سایر ارزهای دیجیتالی که ارزش معامله ای بالا دارند، دریافت کننده سرریز نوسان است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود، ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.
۷.

تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکنترلی دانش مالی رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ رضایت مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی با میانجی گری رفتار مالی در میان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. از لحاظ نوع روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و از لحاظ هدف بنیادی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و با فرمول کوکران از جامعه مورد نظر به عمل آمده است. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکرت و از نظرات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت، داده های جمع آوری شده و تحلیل روابط بین متغیرها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 بررسی شده است. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی و دانش مالی به صورت مستقیم بر رفتار مالی سرمایه گذاران تاثیر دارند. همچنین، رفتار مالی به صورت مثبت بر رضایت مالی تأثیر دارد، در نتیجه نقش متغیر میانجی رفتار مالی تایید می شود. پیامد اصلی مطالعه حاضر این است که وجود سطح مطلوبی از خودکنترلی و دانش مالی در بین سرمایه گذاران می تواند رفتار مالی منطقی آن ها را تقویت کرده و درنهایت رضایت مالی سرمایه گذاران را فراهم کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱