چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی سال 12 زمستان 1401 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار سهام دفتر سفارش نابرابری جریان سفارش عمق بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۷
در این پژوهش با استفاده از داده های دفتر سفارش سهام 30 شرکت بزرگ در بازار سهام تهران در سال2020 میلادی اثر رویدادهای دفتر سفارش بر تغییرات قیمت سهام بررسی می شود. هدف از این پژوهش اندازه گیری حساسیت قیمت به تغییرات حجم عرضه و تقاضا در سرخط های مختلف دفتر سفارش و شناسایی عوامل موثر بر این حساسیت است.  برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های دفتر سفارش، متغیر نابرابری جریان سفارش، که نشان دهنده نابرابری حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضای سهم است، ساخته می شود. سپس مشابه روش پیشنهادی کنت و همکاران (2014)، با انجام حدود سی هزار رگرسیون OLS نشان داده می شود که متغیر نابرابری جریان سفارش تغییرات قیمت سهام در بازه های کوتاه مدت را توضیح می دهد [7]. همچنین نشان داده می شود که استفاده از متغیر نابرابری جریان سفارش در سه سرخط اول دفتر سفارش می تواند توضیح دهندگی مدل را برای تغییرات قیمت سهام افزایش دهد که حاکی از آن است که سرخط های بالاتر دفتر سفارش نیز بر تغییرات قیمت سهام اثرگذار هستند. همچنین نشان داده می شود که بین میزان اثرگذاری سفارش ها بر تغییرات قیمت سهام و عمق بازار یک رابطه خطی منفی وجود دارد. بنا بر شواهد ارائه شده، این نتایج به تغییرات در ماه ها یا سهم ها حساس نیستند.
۲.

تاثیر جریان های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جریان های نقد آزاد ریسک سقوط قیمت سهام چولگی منفی بازده سهام نوسان های بالا به پایین هموارسازی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۹
با توسعه بازار سرمایه در ایران، توجه به عواملی که به نحوی بر تصمیم گیری فعالین بازار موثر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی سال های اخیر، مساله ریسک سقوط قیمت سهام به عنوان یکی از ریسک های تاثیرگذار بر شرکت ها، مورد توجه ذی نفعان و محققین قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، تاثیر جریان های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی هموارسازی سود، بررسی شده است. برای این منظور با انتخاب 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 این مساله مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیات پژوهش نیز ازطریق رگرسیون خطی چند متغیره بوده و داده ها از نوع ترکیبی می باشند. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز10 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان های نقد آزاد به طور مثبت و معناداری بر ریسک سقوط سهام شرکت ها موثر بوده و همچنین، هموارسازی سود این ارتباط را به طور منفی و معناداری تعدیل می کند
۳.

نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازدهی غیرعادی اطلاعیه های سود سرمایه گذاران حقوقی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۳
تحقیقات بسیاری در جهان پیرامون رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود (PEAD) صورت پذیرفته است و اکثر یافته ها از وجود بازدهی غیرعادی اضافی در صورت بهره مندی از PEAD پشتیبانی می کند. در این پژوهش، به بررسی وجود PEAD در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1388 تا 1400 پرداخته شد و برای اولین بار، به بررسی نقش حرکت جمعی سرمایه گذاران حقوقی در شکل گیری و تشدید PEAD نیز پرداخته شد. درصد های مختلف تعدیل سود به 6 گروه تقسیم شدند که 3 گروه مربوط به تعدیل منفی و 3 گروه مربوط به تعدیل مثبت سود است. همچنین نوع رفتار حقوقی بعد از تعدیل سود به چهار دسته حرکت جمعی قوی در جهت فروش، حرکت جمعی ضعیف در جهت فروش، حرکت جمعی قوی در جهت خرید و حرکت جمعی ضعیف در جهت خرید تقسیم گردید. معنی داری نتایج با استفاده از آزمون t نیویی-وست بررسی شد که نتایج به این صورت است: PEAD برای دوره کوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین در زمانی که سهامداران حقوقی برای تعدیل سود مثبت خریدار و برای تعدیل سود منفی فروشنده هستند، مخصوصا برای گروه های تعدیل سود منفی 40 تا مثبت 40 درصد، امکان کسب بازده غیرعادی مثبت تقویت می شود.
۴.

تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) استانداردهای حسابداری ملی (احم) ایران رژیم حسابداری معیارهای عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۲
گزارش های مالی منبعی مهم برای تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه هستند. در دو دهه اخیر توسعه و پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) باعث تغییرات گسترده در گزارش های مالی شده است. از این رو هدف این مقاله بررسی آثار مالی و اقتصادی پیاده سازی ابگم در شرکت های ایرانی است، به طور خاص تاثیر کمی پیاده سازی ابگم بر معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر اطلاعات حسابداری در این مطالعه بررسی شده است. معیارهای مالی با اقتباس مدل استوارت از صورت های مالی در دسترس10 شرکت بورسی طی سال های 1395، 1396، 1397 و 1398 طبق ابگم و استانداردهای حسابداری ایران (احم)، استخراج شده است. با توجه به تعداد کم نمونه از آزمون های ناپارامتریک تی وابسته با رویه بوت استرپینگ و ویلکاکسون برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که پیاده سازی ابگم باعث تفاوت معنادار در معیارهای سوداوری شامل بازده داراییها، بازده حقوق مالکان، سود هر سهم و ارزش دفتری سهام و معیارهای اهرم مالی شامل نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت پوشش بدهی و نسبت مالکانه شده است، ولی معیارهای نقدینگی و مدیریت داراییها تفاوت معناداری ندا رند. با توجه به تفاوت های قابل توجه در مقادیر معیارهای مالی پس از پیاده سازی ابگم، ضروری است سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی آثار احتمالی انتشار عمومی گزارش های مالی شرکت های ایرانی مبتنی بر ابگم را در پیش بینی ها و تصمیم گیری های خود لحاظ کنند. این تفاوت ها همچنین بینشی را در خصوص کیفیت اطلاعات و ضرورت تسریع در نظارت بر اجرای مصوبه سازمان بورس در مورد بکارگیری ابگم در صورتهای مالی تلفیقی از ابتدای سال 1395 فراهم می کند.
۵.

بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص احساسات عرضه ثانویه سهام عملکرد قیمتی سهم بازدهی غیرعادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۵
شرکت ها برای توسعه فعالیت ها و اجرای طرح های خود، به علت محدودیت در سیستم اعتبارات بانکی و پیچیدگی مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه،برای تامین منابع مورد نیاز خود به انتشار سهام جدید روی می آورند.در این تحقیق با نظر گرفتن تاثیر احساسات سرمایه گذار در زمان اقدام به عرضه ثانویه سهام، عملکرد قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت سهام پس از عرضه ثانویه سهام و تاثیرات مقطعی و سری زمانی احساسات سرمایه گذار بر عملکرد بلندمدت و کوتاه مدت قیمت سهام را بررسی نماییم.با استفاده از مدل بیکر و ورگلر(2007) به برآورد شاخص احساسات در بورس اوراق بهادار تهران اقدام و سپس شرکت های نمونه را بر اساس سطح شاخص احساسات ماهانه در ماه افزایش سرمایه به دو دسته پرتفوی احساسات بالا و احساسات پایین دسته بندی می کنیم. برای بررسی بازده های غیرعادی کوتاه مدت پس از عرضه ثانویه سهام میانگین بازده های مازاد تجمعی (CAR) و برای بازده های غیرعادی بلندمدت پس از افزایش سرمایه،میانگین وزنی بازده مازاد دوره خرید-نگهداری (BHAR) استفاده شده است.نتایج با استفاده از داده های 101 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1391-1398 به دست آمده است.شرکت هایی که در دوره احساسات بالا اقدام به افزایش سرمایه کرده اند، در کوتاه مدت بازدهی غیرعادی مناسب تر و در میان مدت و بلندمدت بازدهی منفی تر و ضعیف تری را تجربه می کنند.ویژگی های شرکتی همچون اندازه، سن و نسبتM/B بر کسب بازدهی غیرعادی پس از عرضه ثانویه و شدت آن تاثیرگذار است.سهامداران با در نظر گرفتن سطح شاخص احساسات بالا و کم در زمان عرضه ثانویه سهام و ویژگی های شرکتی می توانند نسبت به اتخاذ سیاست سرمایه گذاری خرید-فروش یا نگهداری سهام پس از عرضه ثانویه اقدام نمایند.
۶.

محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیماری کووید 19 بازار سرمایه تهران محتوای اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۹
بدون تردید سرمایه گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کل کشور را تشکیل می دهد و اقتصاد ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار سهام است . ازاین رو بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام برای مدیران و سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی اعلام خبر شیوع ویروس کووید 19 در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت یک پژوهش رویدادی محسوب می گردد. داده های موردنیاز برای پژوهش از طریق مراجعه به وب سایت های کدال و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تهیه و جامعه آماری آن کلیه شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 بودند. قلمرو زمانی پژوهش یک هفته قبل و بعد از اعلام انتشار ویروس کووید 19 در جهان و یک هفته قبل و بعدازاین انتشار خبر در ایران بوده است. نمونه برداری به صورت سیستماتیک انجام و حجم نمونه برای دو بازه زمانی به ترتیب 407 و 375 شرکت در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمونی میانگین انجام شد. یافته ها نشان داد که اعلام خبر انتشار ویروس کووید 19 در جهان و ایران بازدهی غیر عادی در بین شرکت های حجم نمونه نداشته است همچنین بین بازدهی شرکت های بزرگ و کوچک نیز تفاوت معناداری وجود نداشت
۷.

طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالی رفتاری احساسات سرمایه گذار نوسانات اقتصادی تصمیمات خریدوفروش سهام بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
تغییر قیمت سهام نه تنها متأثر از ارزش ذاتی ارائه شده توسط اطلاعات حسابداری است، بلکه از رفتار سرمایه گذاران که تحت عنوان احساسات سرمایه گذاران یاد می شود، تأثیرپذیر است. احساسات سرمایه گذار چنانچه از باورهای ذهنی نادرست و اطلاعات نامربوط نشأت گیرد، ممکن است موجب پیش بینی غلط و نوسانات قیمت بازار شود؛ لذا احساسات سرمایه گذاران می تواند بر بازار سهام و وقایع آن تأثیرگذار باشد، چراکه معمولاً سرمایه گذاران با نگرشی خوش بینانه و یا بدبینانه نسبت به آینده سرمایه گذاری می کنند. این مطالعه باهدف توسعه و ارزیابی مدلی است که به دنبال تأثیر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات مالی و بازده سهام و نوسانات اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش بر حسب هدف از نوع تحقیقات بنیادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد شرکت به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1400-1390 به عنوان نمونه آماری بوده که حجم نمونه باتوجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 105 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می د هد ویژگی های شخصیتی بر رفت ار مع املاتی اف راد و عملکرد سرمایه گذاران و عملکرد سرمایه گذاری آن ها تأثیرگذار است و رابطه معناداری مثبت بین احساس سرمایه گذار در تصمیمات مالی و بازده سهام وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره های که احساس سرمایه گذار خوش بینانه است و بازار در دوره رکود است معاملات بیشتری در بورس اوراق بهادار انجام می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱