چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری) - نشریه علمی (وزارت علوم)

چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۶۴۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۴
مدیر مسئول: دکتر بهروز دری
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۲۶۴۵-۴۶۳۷
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد
مدیر اجرایی: دبیر تخصصی: دکتر محمد اصولیان
هیئت تحریریه: دکتر غلامحسین اسدی، دکتر علی اصغر انواری رستمی، دکتر علی ثقفی، دکتر رضا راعی، دکتر سید کمیل طیبی، دکتر محمد عرب مازار یزدی، دکتر سعید فتحی، دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد، دکتر عیسی محمودی، دکتر وحید محمودی، دکتر محمد نمازی، دکتر ایرج نوروش*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر ابولحسن جلیلوند
آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۰۳۱۳۶
وب سایت: https://jfmp.sbu.ac.ir/
پست الکترونیکی: financial.management@sbu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱