چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی سال هفتم بهار 1396 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری سرمایه انسانی ارزش پولی کارکنان عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘی اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎیی میﺗﻮاﻧﻨﺪ در ایﻦ دﻧیﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎﻗی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ کﻪ ﺑ ﻪ ﺑﻬﺘ ﺮیﻦ ﻧﺤﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده کنند. یکی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧی، ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی می باشد و مدیریت این منابع، به رمز موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. کارکنان ﺟﻬﺖ ارتقا ﺑﻬﺮه وری و اﺛﺮﺑﺨﺸی، باید از اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣیﺰان ﻋﻤﻠکﺮد ﺧﻮد اطلاع داشته باشند؛ بنابراین ارزشیابی پولی کارکنان به عنوان سرمایه های مهم سازمان و ارزی ﺎﺑی مستمر ﻋﻤﻠک ﺮد ﻧی ﺮوی اﻧﺴﺎﻧی، الزام سازمانی است. در این تحقیق در گام نخست، ارزش پولی منابع انسانی بر اساس هزینه های آموزش، کناره گیری و جایگزینی شاغلین (با در نظر گرفتن میزان مشارکت فرد در خلق و توسعه دانش سازمانی و همین طور عملکرد شاغلین در ایجاد ارزش افزوده دوره مالی) محاسبه شد. در گام بعدی پس از اطلاع رسانی نتایج ارزش پولی محاسبه شده به کلیه کارکنان، عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری میان عملکرد کارکنان قبل و بعد از مطلع شدن از ارزش ریالی خود وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از است که در جامعه مورد مطالعه، اطلاع از وضعیت ارزش ریالی تأثیر مثبتی بر شاخص های عملکردی و رفتاری کارکنان دارد.
۲.

فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرا واکنش اعلامیه های تعدیل سود رویداد پژوهی بازده غیرعادی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
فراواکنشی زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران در تصمیمات خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی درباره سهم می دهند؛ بنابراین محقق درصدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکت هایی که فاقد مولفه های لازم تحقیق بودند بر روی گزارش های تعدیل سود نمونه ای شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا بر مبنای مدل های نوع ARMA، تابع بازده هر یک از سهام ها برآورد شده و بر مبنای برآورد انجام شده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیش بینی شده است. در نهایت، به آزمون معناداری بازده غیرعادی دوره رویداد پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود فراواکنش به اطلاعیه های تعدیل سود مثبت و منفی در دوره رویداد می باشد.
۳.

بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی جریان نقدی عملیاتی فرصت های سرمایه گذاری اندازه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی شرکتی، تصمیمات سرمایه گذاری است. شرکت ها با شناخت عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و با به کارگیری آن ها در رسیدن به سطح بهینه سرمایه گذاری می توانند بازدهی حداکثری را ایجاد کنند. این امر به شرکت ها کمک می کند که بتوانند هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را به دست آورند و هم رضایت سهامداران را جلب نمایند. یکی از مباحث مهم در سرمایه گذاری، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1393 بررسی شده است. به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری از سه معیار سود هر سهم به قیمت هر سهم، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به کار رفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه معناداری وجود ندارد.
۴.

پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی روند ماشین بردار پشتیبان انتخاب ویژگی قیمت سهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
در پژوهش حاضر، مدلی برای پیش بینی روند قیمت سهام برپایه ی ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده توسط حجم های روزانه معاملات، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید F-SSFS ارائه می شود. به منظور ارزیابی دقت پیش بینی، مدل پیشنهادی با مدل ماشین بردار پشتیبان ساده همراه با انتخاب ویژگی هیبرد و نیز با روش های انتخاب ویژگی مرسوم از جمله بهره اطلاعات [1]، عدم قطعیت متقارن [2]و انتخاب ویژگی بر پایه همبستگی [3]، از طریق انجام آزمون تی زوجی، مقایسه می شود؛ همچنین به عنوان مجموعه ویژگی های اولیه که در واقع ورودی ماشین بردار پشتیبان تعدیل یافته هستند، از شاخص های تحلیل تکنیکال و شاخص های آماری که برای 10 سهم محاسبه شده اند، استفاده می شود. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عملکرد ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده، در مورد مسئله پیش بینی روند قیمت سهام، به میزان قابل توجهی بهتر از ماشین بردار پشتیبان ساده است. علاوه براین، نتایج عملیاتی نشان می دهد که ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده همراه با انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهادی، بالاترین میزان دقت پیش بینی را نسبت به سه روش انتخاب ویژگی دیگر دارد. براساس نتایج این پژوهش می توان ادعا کرد مدل VW-SVM همراه با انتخاب ویژگی F-SSFS عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهم، نسبت به روش های موجود دارد. 2. Information Gain 3. Symmetrical uncertainty 4. Correlation based feature selection
۵.

قیمت گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قیمت گذاری بیش از اندازه عدم شفافیت مالی ریزش قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
جین و می یرز (2006) نشان می دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام می شود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می سازد، حفظ قیمت گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و لجستیک بررسی می شود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی توان مستقیماً به قیمت گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی که شرکت های مشمول قیمت گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت های حائز قیمت گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفاً در حضور قیمت گذاری بیش از اندازه تایید می گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت گذاری بیش از اندازه است.
۶.

ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی تمرکز مالکیت بزرگ ترین سهام دار به موقع بودن سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
چکیدهپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت [1]و به موقع بودن سود [2]در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1393 انتخاب شد و برای آزمون آن ها از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. یافته های تجربی حاکی از آن است که هر دو فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند؛ بدین صورت که تمرکز مالکیت با به موقع بودن سود رابطه غیرخطی داشته و این رابطه به شکل U و معکوس است؛ یعنی تمرکز مالیکت با به موقع بودن افشای سود، رابطه غیرخطی دارد و در سطوح پایین و بالای تمرکز مالکیت، افشای سود به موقع تر بوده و در سطوح میانی، به موقع بودن سود کاهش می یابد. علاوه بر این، افزایش تمرکز سهام داران به غیر از بزرگ ترین سهام دار به موقع بودن سود را افزایش می دهد تاریخ دریافت مقاله: 26/10/1394، تاریخ پذیرش مقاله: 11/05/1395 * کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی . E-mail: saeedmj1990@gmail.com ** دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی. *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی. 1. Corporate ownership structure 2. Earning timeliness
۷.

تغییر کیفیت سود شرکت ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه های حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود در طول زمان تغییرات اقتصادی تغییر رویه های حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان می دهد در طی دهه های گذشته، نوسان های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات به عنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر می شود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علّت اصلی تغییرات کیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان می دهد که علّت اصلی کاهش کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱