بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید آذر و دی 1389 شماره 44

مقالات

۱.

رتبه بندی فعالیت های صنعتی تعاونی استان همدان بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی

۴.

یک تغییر الگوی ضروری برای بازاریابی کالاهای کشاورزی در آسیا

۶.

مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳