پژوهش ادبیات معاصر جهان(پژوهش زبان های خارجی)

پژوهش ادبیات معاصر جهان(پژوهش زبان های خارجی)

پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره شانزدهم بهار 1390 شماره 61 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مبانی تئاتر روایی برشت با استناد به نمایشنامة ننه دلاور و فرزندانش(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تکگویی درونی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

حضور اسطوره های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

«بررسی مقاومت سیاهان آمریکا علیه گفتمان مسلط در رمان آبیترین چشم موریسون» (از دیدگاه نوتاریخیباوری و مادیگرایی فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آیینة پنهان کافکا در تمثیل مسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بازنویسی پسااستعماری تاریخ: رمان بیمار انگلیسی اثر مایکل آنداچی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۷