پژوهش های تاریخی

پژوهش های تاریخی

پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان دوره دوم تابستان 1389 شماره 2

مقالات

۱.

حکومت های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

۲.

بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

۴.

فناوری معرق های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸