پژوهش های تاریخی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های تاریخی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر اصغر منتظرالقائم 

سردبیر: دکتر مرتضی نورایی

مدیر اجرایی: مرضیه جلالی 

هیئت تحریریه: دکتر صادق آیینه وند، پروفسور رضوان السید، دکتر داوود اصفهانیان، پروفسور ابراهیم بیضون، دکتر الهیار خلعتبری، دکتر مرتضی دهقان نژاد، دکتر لقمان دهقان نیری، ویلم فلور، پروفسور ج.پ لوفت، دکتر سید اصغر محمود آبادی، دکتر اصغر منتظرالقائم، دکتر فریدون الهیاری، دکتر مرتضی نورائی 

نشانی: اصفهان ، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله پژوهشهای تاریخی، کد پستی 81744

تلفن: 37933097(031)   فاکس: 37933151(031) 

وب سایت:  uijs.ui.ac.ir 

پست الکترونیک:  daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ دی ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶