بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی مرداد 1377 شماره 132

مقالات

۲.

دستیابی به فن آوری اداری مناسب با اصلاح روش ها در اطلاع رسانی تجاری ضروری است

۴.

اطلاع رسانی بازرگانی، کاهش هزینه خدمات تجاری و توزیع عادلانه درآمدها را سبب می شود

۵.

طراحی و تدوین نظام اطلاع رسانی بازرگانی نیازمند یک نهضت عمومی در اقتصاد کشور است

۶.

اطلاعات بازرگانی همچون آب روانی است که پیوسته باید تازه باشد

۷.

نظام اطلاع رسانی بازرگانی متمرکز و مستحکم به توسعه اقتصادی کمک می کند

۸.

با اجرای تبصره 26 قانون برنامه دوم، ایران به نظام جامع و متمرکز اطلاع رسانی بازرگانی مجهز می شود

۹.

شکل گیری و راه اندازی شبکه جامع اطلاعات بازرگانی کشور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳