ذهن

ذهن

ذهن بهار 1386 شماره 29

مقالات

۴.

پذیرش هیچ نظریه ای در علم موجه نیست! (استدلالی بر علیه واقع گرایی علمی)

۸.

ابطال برخی از افسانه ها پیرامون شکاف میان الاهیات و علم در قرن نوزدهم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶