پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی سال سوم بهار 1388 شماره 1 (پیاپی 9)

مقالات

۲.

تاثیر استرس بر توجه انتخابی (متمرکز) بینایی با نگاه به عامل گشودگی نسبت به تجربه

۳.

خودکار آمدی اداره شده، راهبردهای شناختی مقابله و استرس تحصیلی

۵.

بررسی رابطه دو سوگرایی و کنترل هیجانی مادران با اضطراب فرزندان متبلا به سرطان و نقش تعدیل کنندگی جنس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳