پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی سال سوم زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 12)

مقالات

۱.

کاربرد مدل خود ارزشیابی های مرکزی در پیش بینی بهزیستی ذهنی

۲.

بررسی عملکرد افراد مبتلا به ایدز در حافظه شرح حال

۳.

بررسی رابطه نقش راهبردها و کارآمدی مقابله با افسردگی در تجربه درد ماموگرافی

۴.

نقش بیزاری، اضطراب و افسردگی در تبیین نشانه های وسواسی - اجباری در نمونه غیر بالینی

۶.

اثر بخشی روان درمانی شناختی - رفتاری گروهی و فردی مبتنی بر آموزه های دینی بر ناسازگاری های روان شناختی زندانیان در زندان رجایی شهر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲