پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی سال سوم پاییز 1388 شماره 3 (پیاپی 11) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر تجارب هیجانی بر واکنش های قلبی - عروقی و فعالیت عضلانی چهره در ریخت شخصیتی d(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

وضعیت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه بهزیستی معلمان با باور به دنیای عادلانه و رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان در مقابل آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 69
۵.

تاثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی - اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر- کودک بر خود اثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثر بخشی برنامه درمانگری کندال بر سبک های مقابله ای کودکان ایرانی مبتلا به اختلال های درونی سازی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اعتباریابی و تاثیر متغیرهای مدل عدم توازن تلاش - پاداش بر خستگی، فرسودگی عاطفی، شکایات سایکوسوماتیک و سلامت جسمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 515

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹