پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش در سلامت روانشناختی سال سوم تابستان 1388 شماره 2 (پیاپی 10)

مقالات

۲.

تاثیر فشار روانی ادراک شده بر فرایند بازیابی اطلاعات از حافظه آشکار

۳.

الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزش درونی مذهبی، نماز، بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان

۴.

سلامت روان سالمندان: نقش بهزیستی معنوی و امیدواری

۵.

مقایسه و رابطه میزان تحمل ابهام و سبکهای پردازش حسی در زنان مبتلا به بیماری قلبی و زنان عادی

۶.

نیرومندی من، شدت درد و خودکار آمدی مربوط به درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲