آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی)

آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی)

علوم تربیتی سال اول بهار 1387 شماره 1

مقالات

۱.

رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ارومیه

۲.

رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در مدارس متوسطه

۳.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

۴.

بررسی رابطه جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه

۵.

بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان با توجه به سبک رهبری مدیران در مدارس

۷.

ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در نظام آموزش ابتدایی کشور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱