فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

برون سپاری در حمل و نقل ریلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حمل و نقل ریلی تحلیل پوششی داده ها برنامه ریزی آرمانی انتخاب تامین کننده برونسپاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک برون سپاری فعالیتها
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت حمل و نقل
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
رکود اقتصادی و ورشکستگی در صنایع مختلف به خصوص حمل و نقل ریلی، منجر به این شده است تا سازمانها برای بحران آماده شده و به فکر رفع موانع اقتصادی باشند. در این خصوص سازمانها باید شگردهای مدیریت تغییر را به گونهای بیاموزند که در تلاطمات محیطی، آسیب کمتری دیده و سمتگیری آنها باید در راستای کیفیت برتر، بهره وری بیشتر و هزینه های تولیدی و ادارای پایینتر باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژی برونسپاری به عنوان ابزاری جهت ارتقای به رهوری سازمان معرفی و از تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها، ابزاری برای شرکتهای حمل و نقل ریلی مهیا شود تا با استفاده از آن بتوان تامین کننده های مورد نیاز را انتخاب نمود. برون سپاری با استفاده از منابع برون سازمانی، اگر با مطالعه انجام شود باعث کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت، رضایت کارکنان، افزایش اشتغال و در نهایت باعث افزایش بهره وری سازمان گشته و در نتیجه با استفاده از برونسپاری و تلفیق آن با تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی انتخاب تامین کننده با استفاده از کارایی بدست آمده از این ابزار مهیا و آسان میگردد.
۲.

مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش ایمنی تصادفات جاده ای پانل دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۶۶۸
آمار بالای متوفیات ناشی از تصادفات جاده ای در ایران و خسارات مالی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم جامعه است، که یافتن راه حل برای آن ضروری و اجتناب ناپذیر است. با عنایت به معضلات فرهنگ ایمنی و مقابله با آن ،این پژوهش به دنبال طرح مدلی برای ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی است. با انجام مطالعات تطبیقی ، راهکارهای استفاده شده توسط کشورهای موفق در این زمینه و عوامل تاثیرگذار برگرفته شده از مطالعات نظری، مدل مورد نظر استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی در سه دور متوالی ،ابعاد ،مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز مشخص و میزان اهمیت آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید.اعضاء پانل متخصصان و خبرگان در حوزه ایمنی جاده ای ایران می باشند. نتایج پژوهش نشان میدهد تقویت هر یک از مولفه های استخراج شده موجب ارتقای فرهنگ ایمنی می شود. از ویژگیهای حائز اهمیت این مدل قابلیت انعطاف پذیری در شرایط مختلف است زیرا در شرایط خاص و امکان تقویت هر یک از عوامل ، می توان موجب ارتقای فرهنگ ایمنی شد.
۳.

راهبردها و راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل شهری: اولویت بندی بر اساس روش نمودار هسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی راهبرد راهکار حمل و نقل شهری مدیریت مصرف سوخت نمودار هسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۸
افزایش روزافزون سفرهای شهری و استفاده بیرویه از ناوگان موتوری، بهویژه خودرو شخصی و پیامدهای نامطلوب آن از جمله افزایش بیرویه مصرف سوخت، تدوین راهبردها1 و راهکارهای2 مناسب را برای برنامهریزی و مدیریت منابع انرژی ضروری میکند. در پژوهش حاضر، راهبردها و راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حملونقل شهری بر اساس اطلاعات گردآوری شده از چهارده کشور برگزیده جهان، شناسایی و با روش نمودار هسه (نظریه ترتیب جزئی) اولویتبندی میشود. طبق یافتههای پژوهش، میتوان سیزده راهبرد و چهلوچهار راهکار زیرمجموعه آنها را در سه گروه (حوزه ناوگان، حوزه مدیریت حملونقل، حوزه سوخت) دستهبندی کرد. نتایج اولویتبندی با روش نمودار هسه نشان میدهد که سیزده راهکار از ده راهبرد مختلف، به طور عمومی برای کلانشهرهای ایران مناسب هستند. راهبرد برتر، گسترش حملونقل عمومی است. مناسبترین راهکارها نیز عبارتاند از: -1 گسترش شبکه حملونقل عمومی؛ -2 تدوین و اجرای استانداردهای کارایی مصرف سوخت ناوگان؛ -3 آگاه کردن کاربران از روشهای گوناگون حملونقل برای بهبود تقاضای سفر که اولویت بسیار راهکارهای گروه مدیریت حملونقل را نسبت به دو گروه ناوگان و سوخت نشان میدهد.
۴.

ارزیابی روشها و تجهیزات رایج خودروشماری در حمل و نقل جاده ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجم ترافیک خودروشمار آشکارگر مکانیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۸۲
اطلاعات داده ای دقیق از میزان ترافیک انواع وسیله نقلیه در شبکه راه ها به امر بهسازی و گسترش سیستم حمل و نقل جاده ای کمک شایانی می کند. برای رسیدن به این مهم، روش های مختلف برداشت میدانی و ثبت داده های آماری از دیرباز در جمع آوری اطلاعات ترددشماری برای انواع راه ها مورد استفاده بوده است. هدف از این مقاله تعیین بهینه روش و تجهیزات ترددشماری ترافیکی با توجه به شرایط محیطی، هزینه و نوع راه در ایران می باشد. به این منظور ابتدا انواع روش های خودروشماری رایج در ایران بررسی می گردد، سپس تجهیزات آشکارگر مکانیزه مورد استفاده در حمل و نقل راه های کشور و روش های کاربرد آنها ارزیابی می شود، در ادامه مزایا و معایب هر کدام از دستگاه های خودروشمار با توجه به شرایط شبکه راه ها مورد تحلیل قرار می گیرد تا کاربرد بهینه این دستگاه ها مشخص گردد، در پایان براساس شرایط مختلف و نوع راه مناسب ترین دستگاه های الکترونیکی در ترددشماری ترافیکی برای شبکه حمل و نقل جاده ای ایران طبقه بندی و پیشنهاد می شود.
۵.

سنجش معیار جایگزین شاخص عملکردی راه های دوخطه برون شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راه های دوخطه برون شهری شاخص عملکردی درصد زمان دنباله روی سرفاصله زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۹۰۰
راه های دوخطه برون شهری دو عملکرد جابجایی و دسترسی را در شبکه راه ها فراهم می کنند. برای تعیین سطح سرویس راه های دوخطه دوطرفه از دو شاخص عملکردی درصد زمان دنباله روی، PTSF ، و متوسط سرعت سفر، ATS ، استفاده می شود. راهنمای ظرفیت راه ها، HCM2000 ، به دلیل دشواری اندازه گیری میدانی درصد زمان دنباله روی پیشنهاد می کند که از درصد وسایل نقلیه با سرفاصله زمانی 3 ثانیه یا کمتر به عنوان جایگزین آن استفاده شود. این مقاله به بررسی اعتبار این معیار جایگزین در ایران می پردازد. بدین منظور جریان ترافیک در سه راه دوخطه برون شهری دارای ترددشمار تحلیل شد. با استفاده از داده های ترددشمار در هر یک از این راه ها، درصد وسایل نقلیه با سرفاصله زمانی 3ثانیه یا کمتر در بازه های زمانی مختلف اندازه گیری شده و سپس با استفاده از نرم افزار IHSDM جریان ترافیک و شرایط هندسی مسیر در هریک از راه های مورد مطالعه شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که مقادیر درصد زمان دنباله روی حاصل از شبیه سازی در محیط نرم افزار با شاخص جایگزین یعنی درصد وسایل نقلیه با سرفاصله زمانی 3ثانیه یا کمتر بسیار به هم نزدیک است. این مطالعه نشان داد که می توان باتوجه به شرایط ترافیکی و هندسی در راه های کشور ایران نیز، از شاخص جایگزین برای اندازه گیری PTSF بهره جست.
۶.

بررسی مدل های توزیع سفر با نگرشی بر مطالعات پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقاضای حمل و نقل مدل توزیع جابجایی مسافر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۲۵
باتوجه به افزایش روزافزون سفر، نیاز به برنامه ریزی برای مدیریت منابع موجود و تخصیص منابع جدید در همه بخش ها از جمله نزد متولیان بخش حمل و نقل جاده ای که بیشترین سهم جابجایی مسافر را در میان سایر بخش ها دارا می باشند به چشم می آید. همچنین به دلیل اهمیت پیش بینی دقیق مسافران برای مدیریت عرضه امکانات موجود و تخصیص منابع جدید، پیش بینی تعداد مسافران از اولویت بالایی برخوردار است. از این رو برنامه ریزان حمل و نقل و اقتصاد از گذشته به دنبال تخمین مدل هایی جهت پیش بینی سفر جاده ای مسافر بوده اند. متخصصان علوم مختلف از جمله ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر هر یک به نوعی سعی می کنند روشی ساده و مؤثر برای پیش بینی هر چه دقیق تر تعداد مسافران در بعد ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه دهند. برآورد تقاضای حمل و نقل یکی از مهم ترین موارد برای انجام برنامه ریزی، طراحی و مدیریت در زمینه حمل و نقل است. اولین گام در مسیر طراحی حمل و نقل کارا و پویا ارائه یک برنامه ریزی جامع مشتمل بر دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. بنابراین اهمیت تدوین مدل هایی منطبق بر واقعیات جامعه، آشکار می گردد. براین اساس در این مقاله سعی شده است تا با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مدل های برآورد تقاضا، مدل های مختلف موجود در زمینه توزیع سفر مورد آنالیز قرار گیرد.
۷.

بررسی نقش وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده ای (مورد مطالعه : محور هراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصادفات جاده ای وسایل نقلیه سنگین معادن مصالح ساختمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۴
بررسی نقش وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده ای محور هراز و ارائه راهکارهای کاهش آن در سال های 87-1385، در راستای پاسخ گویی به یکی از مهم ترین مسائل تصادفات جاده ای محور هراز به عنوان یکی از شاهراه های استان مازندران به پایتخت صورت گرفته است زیرا آمارهای موجود بیان گر آن است که وسایل نقلیه سنگین یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات در این محور بوده لیکن تاکنون پژوهش علمی در این رابطه انجام نگرفته است. این تحقیق با روش پیمایشی و بهره گیری از دو جامعه آماری افسران و متخصصان ترافیک و رانندگان وسایل نقلیه سنگین صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات، محقق تلاش کرده که از ابزار پرسشنامه که در زمان پایان نامه اعتبار و پایایی آن با آلفای کرون باخ مورد تایید قرار گرفته است، استفاده کند. نتایج تحقیق ضمن تاکید مکرر فرضیه ها بیانگر آن است که سن، میزان کارآیی و نوع وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده ای نقش دارند، ایمن نبودن محور هراز در تصادفات جاده ای نقش داشته است، وجود معادن مصالح ساختمانی در تصادفات جاده ای نقش دارند، زمان کاری بیش از حد رانندگان در تصادفات جاده ای نقش داشته است. با این توصیف به منظور کنترل و کاهش تصادفات مربوط به وسایل نقلیه سنگین، چند راهکار عملی به عنوان پیشنهاد تحقیق ارائه شده است.
۸.

بررسی تاثیر عامل خودرو بر تخلف رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وسیله نقلیه تخلف رانندگی نوع خودرو مدل خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۹۴۱
وسیله نقلیه در کنار عامل انسانی، جاده و محیط، یکی از عوامل بروز تخلفات رانندگی است. براین اساس هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه وسیله نقلیه و تخلف رانندگی است. روش انجام پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد بالاتر از 18سال شهر یاسوج که دارای گواهینامه رانندگی بوده و صاحب خودرو شخصی هستند، تشکیل می دهد. در مجموع 389نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که جهت تعیین اعتبار آن از اعتبار محتوا، و جهت تعیین پایایی آن از روش باز آزمون، استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن است که تخلف رانندگی در سطح بالایی است. به علاوه نتایج تحلیلی نشان می دهند بین نوع خودرو و تخلف رانندگی رابطه معناداری وجود ندارد اما مدل خودرو بر تخلف رانندگی تاثیر دارد و با افزایش عمر خودرو تخلف رانندگی افزایش می یابد.
۹.

بررسی عملکرد و قابلیت های بهره برداری از تابلوهای پیام متغیر در راه های برون شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تابلوهای پیام متغیر(VMS) تجهیزات کنترل ترافیک اطلاع رسانی به رانندگان مرکز کنترل ترافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
تابلوهای پیام متغیر(vms) از زمره تجهیزات کنترل ترافیک هستند که به منظور ارائه اطلاعات به رانندگان، در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرند. این تابلوها به صورت های متفاوتی نصب می گردند. در طریقه نصب دروازه ای، تابلو به وسیله پایه هایی که در دو طرف جاده واقع شده است، به صورت کاملاً حمایت شده برروی مسیر سواره رو قرار می گیرد . درحالتی دیگر، تابلو به واسطه پایه ای در قسمت شانه راه نصب می شود ؛ در شیوه سوم تابلو با حمایت پایه ای که در شانه تعبیه گردیده به صورت طره ای برروی مسیر سواره رو تعبیه می شود . اطلاعات نمایش داده شده برروی تابلوهای پیام رسان متغیر که به صورت پویا عمل می کنند، از طریق مرکز کنترل و یا در محل نصب تابلو، برنامه ریزی می شوند. به طورکلی این گونه تابلوها به منظور تاثیرگذاری بر رفتار رانندگان جهت بهبود جریان و عملکرد ترافیک استفاده می شوند. نمونه هایی از اطلاعاتی که عمدتاً از طریق تابلوهای پیام متغیر در اختیار رانندگان قرار می گیرند شامل زمان سفر میان مبادی و مقاصد مشخص، وضعیت تراکم ترافیک در کریدورهای بزرگراهی، اطلاعات مرتبط با محل کارگاه های عملیات عمرانی، اطلاعات در رابطه با وقایع خاص و ارائه راهنمایی های موردنیاز برای رانندگان، اطلاعات مرتبط با عملیات تعمیر و نگهداری در کریدورهای بزرگراهی، اطلاعات مربوط به پیش بینی شرایط جوی خاص و قریب الوقوع و اطلاع رسانی درخصوص حوادث اتفاق افتاده در مسیر می باشند. در مجموع همان گونه که نیاز ترافیکی ایجاب نموده است، امروزه باتوجه به اهمیت روزافزون کنترل ترافیک و سیستم های حمل و نقل جاده ای و انتقال اطلاعات و گزارش های لحظه ای وضعیت مسیرها به رانندگان، جایگاه ویژه ای برای تابلوهای اعلام پیام متغیر ایجاد گردیده است.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر زمان توقف اتوبوس ها در ایستگاهها و پیش بینی آن در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی …(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رگرسیونی زمان توقف سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شبیه‌سازی گسسته پیشامد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۸۶۷
زمان توقف اتوبوسها در ایستگاهها، یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت برنامه‌ریزی حمل و نقل در سیستم‌ اتوبوسرانی است. شناسایی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوسها و پیش‌بینی دقیق آن علاوه بر ارایه برنامه‌های دقیق تر، منجر به ارایه سیاستهای مناسبی برای کاهش زمان توقف و افزایش رضایت مسافران سوار بر وسیله نقلیه و منتظر در ایستگاه‌ها می‌شود. در این مقاله، با مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهر تهران، عوامل بالقوه موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌ها شناسایی شده و با استفاده از تحلیل رگرسیونی، تأثیر بخشی از عوامل شناسایی شده مانند تعداد مسافران سوار و پیاده شده، بر زمان توقف اندازه‌گیری شده است. برازش توابع مختلف بر داده‌های جمع‌آوری شده از سیستم اتوبوسرانی شهر تهران، تابع غیرخطی از تعداد مسافران سوار و پیاده شده، بدون درنظر گرفتن جنسیت مسافر و دری که از آن پیاده یا سوار می‌شوند را به عنوان مناسب ترین تابع برای پیش‌بینی زمان توقف با ضریب تعیین 9/87 درصد نتیجه داده است. همچنین بررسی میکروسکوپی فرآیند توقف و تحلیل آماری پارامترهای موثر بر آن مانند زمان و تعداد مسافران سوار و پیاده شده منجر به توسعه مدل شبیه‌سازی گسسته پیشامدی از فرایند توقف اتوبوسها در ایستگاهها شده است. از مدل شبیه‌سازی طراحی شده برای بررسی تأثیر سیاستها و عوامل دیگری که امکان مطالعه آنها بر اساس داده‌های جمع‌اوری شده نیست، از قبیل نحوه پرداخت کرایه بر زمان توقف استفاده شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تغییر در نحوه پرداخت کرایه از سیستم بلیت کاغذی به پرداخت الکترونیکی حدود 23 درصد زمان توقف اتوبوسها را در ایستگاهها کاهش می‌دهد.
۱۱.

مسیریابی وسایط نقلیه و تعیین تعداد ماشین های جمع آوری زباله با استفاده از یک روش فرا ابتکاری…(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پسماند مسأله مسیریابی وسیله نقلیه حمل برگشتی پنجره زمانی بازپخت شبیه‌سازی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی خطی - عدد صحیح از مسأله مسیریابی وسایط نقلیه حمل برگشتی با پنجره زمانی و ظرفیت1 (CVRPBTW) ارایه می‌شود. در این مدل یک ناوگان ثابت غیر یکنواخت با تعداد ثابتی از هر نوع ماشین با هزینه و ظرفیت‌های متفاوت برای هر یک در اختیار قرار دارد. هدف کلی کمینه کردن هزینه ناوگان، کل مسافت سفرها و یا مدت زمان آن است. مدل پیشنهادی قادر است مسیرهایی با حداقل تعداد وسیله نقلیه، حداقل ظرفیت بیکار و حداقل زمان بکارگیری آنها، برای سرویس‌دهی به کل مشتریان (گره‌ها) ایجاد کند. برای حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر بازپخت شبیه‌سازی شده2 (HSA) پیشنهاد می‌شود که جواب‌های خوبی در مدت زمان مناسب ایجاد می‌کند. تعدادی از مسائل آزمایشی در ابعاد کوچک و بزرگ حل و سپس نتایج محاسباتی آن ارائه می‌شود. در خاتمه عملکرد الگوریتم پیشنهادی در صنعت جمع‌آوری پسماند و زباله در یک ناحیه پایلوت از شهر تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. واژه‌های کلیدی:مسأله مسیریابی وسیله نقلیه، حمل برگشتی، پنجره زمانی، مدیریت پسماند، بازپخت شبیه‌سازی شده
۱۲.

به کارگیری پنل های چندلایه فلزی- کامپوزیتی در سازه و بدنه خودرو به منظور افزایش ایمنی عابرپیاده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنل های چندلایه کامپوزیتی فلزی کاهش صدمات تصادف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا، تعداد تلفات جاده ای در طول بیست سال اخیر کاهش یافته است. طراحی خودرو و روش های تکنیکی جدید در مورد ایمنی، موجب جلوگیری از تصادفات شده و همچنین رفتار راننده و عابرپیاده و سرویس فوری اورژانس و اعمال قوانین ترافیکی، همه و همه به این موضوع کمک کرده است. اخیراً فعالیت های زیادی در اتحادیه اروپا برای افزایش ایمنی عابرپیاده به عمل آمده است. بدین منظور کمیته اروپایی رسیدگی به ایمنی خودرو تشکیل و مطالعات مختلفی در مورد ایمنی عابرپیاده انجام شد. وظیفه این گروه تعیین روش های آزمون و حدنصاب مورد قبول است که خودروها در هنگام تصادف با عابرپیاده باید به آن برسند. براساس این تحقیقات روش های آزمون و قوانین برای حفاظت از عابرپیاده در برخورد از جلو تعیین شد. بررسی آمار تصادف در کشورهای مختلف نشان می دهد که بیشتر تصادفات منجر به مرگ عابرپیاده مربوط به برخورد سر به قسمت جلوی خودرو است که یکی از روش های جدید کاهش صدمات، تغییر جنس سازه و بدنه خودرو و جایگزین کردن پنل یک پارچه فلزی با پنل های چندلایه کامپوزیتی- فلزی مخصوصاً در قسمت درب موتور است. این امر باعث می شود میزان شتاب وارد بر سر عابرپیاده به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در نتیجه از میزان مرگ ناشی از تصادفات کاسته شود. به کارگیری پنل های چندلایه در سازه و بدنه خودرو، مزیت های دیگری همچون افزایش جذب انرژی تصادف در این نوع پنل و کاهش صدمه به سرنشین خودرو و کاهش وزن و مصرف سوخت خودرو را به همراه دارد. در این مقاله چگونگی به کارگیری پنل های چندلایه کامپوزیتی- فلزی در سازه و بدنه خودرو را مورد بررسی قرار داده و مزیت های به کارگیری آنها را بیان می داریم.
۱۳.

بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جاده ای (مورد مطالعه : استان اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصادفات جاده ای صحنه تصادف آسیب های جانی و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۷۳
این پژوهش تحت عنوان « بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جاده ای جهت کاهش آسیب های جانی مالی استان اردبیل » در سال 1386 با هدف شناسائی و تبیین علمی برخی از عوامل مؤثر در کاهش تلفات و صدمات صحنه های تصادف انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی اهمیت مدیریت تصادفات و تاثیر آن در کاهش تلفات و صدمات جانی و مالی، سیستم مدیریت صحنه تصادفات مورد بحث قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت صحنه تصادف توسط کارشناس پلیس راه، ضمن جلوگیری از تصادفات ثانویه و تسریع در بررسی صحنه، باعث تسهیل در امدادرسانی به حادثه دیدگان و پاک سازی و بازگشایی راه شده و در نهایت منجر به کاهش تلفات جانی و مالی حادثه دیدگان و رانندگان عبوری خواهد شد.
۱۵.

مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل و نقل جاده‌ای تقاضای حمل و نقل عوامل مؤثر بر تقاضای سفر اتوبوس بین شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
در مدلسازی تقاضای سفرهای مسافری بین شهری به ویژه در مدلهای ایجاد سفر یا در مدلهای مستقیم تقاضا، معمولاً 3 تا 4 پارامتر مستقل مؤثر بر تقاضا به صورت کلاسیک انتخاب شده، سپس مدلهای ریاضی ساخته و کالیبره می‌شوند. فرآیند انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر، یکی از مهم ترین اجزای مدلسازی است که کمتر توسط پژوهشگران به آن پرداخته ‌شده است. مدل‌های مستقیم تقاضا معمولاً شامل متغیرهای جمعیتی، خصوصیات اقتصادی – اجتماعی و شاخص‌های بین ناحیه‌ای برای مُدهای مختلف ( هزینه‌ها، زمان‌های سفر، تواتر سرویس ) هستند. در این مقاله پارامترهای مؤثر بر ایجاد تقاضای سفر با اتوبوس جمعیت، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی، میزان اشتغال، درآمد سرانه ماهانه خانوارهای شهری، ارزش افزوده فعالیت کارگاه‌های صنعتی، تعداد مشترکین تلفن همراه، و تعداد تختهای مجتمع های اقامتی در نظر گرفته شده است. همچنین زمان سفر و کرایه حمل به عنوان پارامترهای مؤثر بر انتخاب مُد سفر با اتوبوس بین شهری در نظر گرفته شده است. در این مقاله، شیوه انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری، بر اساس ناحیه‌بندی استانی در شبکه کشور با تدوین یک مدل تحلیل عاملی گام به گام ارایه و سپس اعتبارسنجی آن بیان شده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی برای انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری نشان می‌دهد که می‌توان 3 عامل را از بین 9 متغیر مورد بررسی واقع شده استخراج کرد. عواملی که از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی در این مقاله تعیین می‌شوند با اطمینان حدود 90 درصد، در تبیین پارامتر وابسته معنادار بوده‌اند. به این ترتیب با بکارگیری عوامل اصلی به دست آمده از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی می‌توان فرآیند مدلسازی تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری را از طریق کاربرد کوچک ترین مفاهیم تبیین کننده به منظور تبیین بیشترین مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی به انجام رساند.
۱۷.

بررسی آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی در محتوای کتب تعلیمات اجتماعی مقاطع راهنمایی و متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش قوانین و مقررات راهنمایی و رانند گی تعلیمات اجتما عی مقاطع راهنمایی و متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۹۲۰
امروزه رشد سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، ضعف فرهنگ شهرنشینی، ازدیاد وسایل نقلیه، عدم اطلاع از فلسفه قوانین و مقررات عبور و مرور، نبود جاده ها و معابر کافی و استاندارد و عدم مهارت در شهرسازی باعث بروز ترافیک های سنگین و تصادف های بسیار و تحمیل خسارت های مالی، جانی و درمانی سرسام آوری بر جامعه و اقتصاد شده است بنابراین نیاز مبرمی احساس می شود که برخی از مسائل حوزه راهنمایی و رانندگی از جمله قوانین استفاده صحیح از اتومبیل، جاده ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، هدایت و کنترل وسایل نقلیه، نحوه استفاده از وسایل نقلیه عمومی و فواید آن برای آموزش رانندگان و عابران پیاده، مقررات اختصاصی دوچرخه و موتورسیکلت، فلسفه وجود قوانین و مقررات و مسائل زیست محیطی در کتاب های درسی مدارس گنجانده شود. در این نوشتار این عوامل مورد بررسی قرار می گیرند و پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود.
۱۸.

امکان سنجی و مراحل ایجاد سامانه مدیریت تونلهای راه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سامانه تونل بازرسی تونل تعمیر و نگهداری تونلها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۸
در این مقاله نحوه عملکرد سامانه مدیریت تونلهای راه 1(RTMS) ایران ارایه می شود. تعریف RTMS و اهداف و مراحل اصلی پیاده سازی سامانه مدیریت تونلها و نحوه درجه بندی اجزای تونلها با توجه به نتایج بازرسی ها و چگونگی عملکرد نرم افزارتهیه شدهRTMS برای مدیریت تعمیر و نگهداری تونلهای راه از دیگر مواردی است که در این تحقیق پیگیری شده است. برای کالیبراسیون سامانه، پنج دهانه از تونلهای راه مورد بازرسی قرار گرفتند و برداشتهای انجام شده در نرم افزاری که به این منظور تهیه شده بود، وارد و عملکرد آن کنترل شد.
۱۹.

مسئولیت مدنی ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر قانون مجازات اسلامی اتلاف تصادم وسیله نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.
۲۰.

بررسی روشهای هوشمند تشخیص خواب آلودگی راننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خستگی و خواب آلودگی راننده ایمنی خودرو تشخیص خواب آلودگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۵۷
خواب آلودگی راننده یکی از عوامل اصلی تصادفات و تلفات جانی در جاده ها می باشد به همین علت اخیراً تحقیقات زیادی بر روی این موضوع در راستای افزایش ایمنی خودروها انجام شده است. در این مقاله، ابتدا خواب آلودگی راننده و عوامل ایجاد آن بررسی شده و مهم ترین عواملی که در ایجاد آن نقش دارند، بیان می شود. سپس بررسی جامع و کاملی برروی روش های هوشمند و هوشمند تشخیص خواب آلودگی انجام می گیرد. روش های تشخیص خواب آلودگی را می توان به سه گروه عمده مبتنی بر علائم فیزیولوژی، مبتنی بر عملکرد راننده و خودرو، و مبتنی بر وضعیت و ظاهر راننده تقسیم نمود. در ادامه از هر گروه، روش های شاخص و مطرح بیان شده، تاریخچه و ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت هر یک بازگو می گردد. در پایان در قسمت نتیجه گیری، ویژگی های روش هایی که برای پیاده سازی در خودرو مناسب اند مطرح گردیده و راهکاری کلی برای تشخیص خواب آلودگی که قابلیت پیاده سازی عملی در خودرو را داشته باشد ارائه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان