آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

تحلیل رفتار سرمایه گذاران بعنوان یک حوزه علمی جدید در مالی رفتاری، ابزار خوبی برای کسب دانش محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران در توضیح ارزش افزوده ایجاد شده بر اساس حجم معاملات در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی آن، از سال 1392 تا 1396 بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های ناهمسانی واریانس، Fلیمر، هاسمن و جارک برا و سپس از رگرسیون چند متغیره برای بررسی فرضیه های تحقیق در نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که فاکتورهای تورش های رفتاری سرمایه گذاران مشتمل بر خوش بینی، بد بینی و تمایلات مثبت و منفی سرمایه گذاران ؛ ارزش معاملاتی سرمایه گذاران؛ جریان تجاری خالص سرمایه گذاران و سهم حجم تجاری سرمایه گذاران در توضیح ارزش افزوده ایجاد شده بر اساس حجم معاملات در صندوق های سرمایه گذاری تأثیر گذارند. همچنین، این نتایج، با تئوری های مالی رفتاری بطور عام و تئوری های سوگیری احساسی و شناختی بطور خاص مطابقت دارد.

The effect of investor behavioral bias on explaining the value added created by trading volume in investment funds

Analyzing the behavior of investors as a new scientific field in behavioral finance is a good tool for acquiring knowledge. The purpose of this study is to investigate the effect of investors' behavioral biases in explaining the added value created based on the volume of transactions in mutual funds listed on the Tehran Stock Exchange and its time domain was from 1392 to 1396. In order to analyze the data, variance heterogeneity tests, F-Limer, Hausman and Jarkbra tests were used and then multivariate regression was used to test the research hypotheses in Ives software. The results indicate that the factors of investors' behavioral biases include optimism, pessimism and positive and negative investor tendencies; Investor transaction value; Investors 'net turnover and investors' share of the trading volume of investors influence the explanation of value added created based on the volume of transactions in mutual funds. Also, these results are consistent with financial behavioral theories in general and emotional and cognitive bias theories in particular.

تبلیغات