شیوا زمانی

شیوا زمانی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

The effect of information disclosure on market reaction with meta-analysis approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۳۵
The present research aims to conduct meta-analysis of the effect of information disclosure on market reaction. In order to integrate the results of different researches and identify the determinants of relations between information disclosure and market reaction, we used meta-analysis methodology as a quantitative statistical method. To perform the meta-analysis method, the scientific magazines all over the world (the published papers relating the research variables from 1990 to 2020) were identified and gathered as statistical population and. As a result, 86 studies were analyzed using systematic removal. The results of the relating studies published during this period indicate that most of these studies are heterogeneous. By classifying these studies based on different measurement criteria of information disclosure and market reaction and also by calculating the intragroup statistics along with identifying the factor of this heterogeneity, we found that these diverse measurement criteria used in the mentioned studies are considered as contradiction factors in research results. We also found that there is no meaningful relation between Non-financial information component, company cycle, type of industry and company size with market reaction whereas there is a meaningful relation between financial information and market reaction.
۲.

پیش بینی رفتار قیمت سهام توسط دفتر سفارشات محدود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۸۰
هدف: دفتر سفارشات محدود یکی از ابزارهای بازارهای مالی است که با نشان دادن حجم و قیمت پیشنهادی سفارشات خرید و فروش، به کشف قیمت دارایی کمک می کند. در این پژوهش با بررسی دفتر سفارشات محدود در بورس اوراق بهادار تهران به دو پرسش پاسخ داده می شود: 1. آیا اطلاعات موجود در دفتر سفارشات محدود رفتار قیمت سهام در آینده کوتاه مدت را پیش بینی می کند؟ 2. آیا افزایش پله های در معرض نمایش عموم از سه پله به پنج پله در بورس اوراق بهادار تهران به معامله گران برای کشف قیمت سهام کمک می کند؟ روش: در راستای هدف فوق، از سه رگرسیون مختلف استفاده می شود که هر یک به شیوه متفاوتی اطلاعات حجم و قیمت سفارشات دو سمت عرضه و تقاضا را اندازه گیری و با این اطلاعات توانایی پیش بینی رفتار کوتاه مدت قیمت سهم را آزمون می کنند. نتایج: براساس نتایج حاصل، در بورس اوراق بهادار تهران، دفتر سفارشات محدود حاوی اطلاعاتی است که با آن حرکت قیمت سهام در آینده کوتاه مدت پیش بینی می شود؛ همچنین افزایش پله های در معرض نمایش عموم از سه پله به پنج پله در بورس اوراق بهادار تهران به معامله گران برای افزایش شفافیت قبل از معامله و کشف قیمت کمک می کند.
۳.

سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.
۴.

محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی قابلیت نقدشوندگی این دارایی ها است و شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی همین عوامل در بورس تهران است. داده های مورد مطالعه، مربوط به 48 شرکت بورسی، طی سال های 1392-1388 هستند. پس از تخمین ضرایب این عوامل در رگرسیون ، به ازای هر یک از سهام، معناداری میانگین مقطعی ضرایب نشان می دهد که نقدشوندگی سهام یک چرخه هفتگی و ماهانه را دنبال می کند. بازده سهم و بازده بازار، حجم معاملات و تلاطم بازده سهم و بازده بازار عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی سهام هستند. به علاوه عکس العمل نقدشوندگی سهام به بازده مثبت و منفی سهم متقارن نیست و اثر بازده منفی بر نقدشوندگی، بیشتر از بازده مثبت است. نتایج نشان می دهد که شوک های منفی بازده سهم و بازده بازار بیش از شوک های مثبت بر نقدشوندگی سهام اثرگذارند.
۵.

برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص صنعت فلزات اساسی تحت اثر شوک های نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش در معرض ریسک مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت شوک نرخ ارز شاخص صنعت فلزات اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمون های آن بررسی می شود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدل های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد.
۶.

محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران روش مقادیر فراتر از آستانه نظریه ارزش فرین روش ماکسیمم بلوک ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این روش محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش های واریانس ـ کوواریانس (با فرض نرمال بودن توزیع بازده) و شبیه-سازی تاریخی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که برای دم سمت راست توزیع بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به دم سمت چپ پهن تر است، روش نظریه ارزش فرین در تمام سطوح اطمینان کاراترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک است، در حالی که برای دم سمت چپ نه در تمام سطوح اطمینان، بلکه در بالاترین آ نها روش نظریه ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.
۷.

بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی پذیری اثر تقدم تاخر مدل خودهمبسته برداری بِک مدل های واریانس ناهمسانی چند متغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۱ تعداد دانلود : ۸۱۷
وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت های کوچک تر، با تاخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تاخر)؛ ولی چنین ویژگی در بازده های ماهانه و فصلی شاخص ها مشاهده نمی شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت ها و قانون حجم مبنا در دوره ی مورد مطالعه، میتواند مهم ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان