سید حمید سجادی هزاوه

سید حمید سجادی هزاوه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

Factor Analysis of Extreme Enthusiasm of the Use of Cyber Social Media in Athletes and Coaches(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Extreme Enthusiasm Cyber Social Media Athletes Coaches Social interaction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
Purpose: Today, the use of cyber social media is increasing dramatically. Therefore, the current research was conducted with the aim of factor analysis of the extreme enthusiasm of the use of cyber social media in athletes and coaches. Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive-survey. The research population was the athletes and coaches of Tehran city, which the sample size based on Cochran's formula were determined 386 people, but 400 questionnaires were distributed and these numbers were selected by cluster sampling method. The tools of the current research were included a demographic information form and a researcher-made questionnaire of extreme enthusiasm of the use of cyber social media with 24 items, and the data obtained from their implementation were analyzed with the methods of exploratory factor analysis and structural equation modeling in SPSS-22 and LISREL-8.5 software. Findings: The findings showed that the extreme enthusiasm of the use of cyber social media in athletes and coaches had 24 items in 6 components of social interaction, entertainment, internet unemployment, extreme enthusiasm, emotions and belonging in sports; So that the factor loading of all items was higher than 0.50, and the average variance extracted of all components was higher than 0.50 and the Cronbach's alpha of all components was higher than 0.70. Also, the extreme enthusiasm model of the use of cyber social media in athletes and coaches had a good fit, and in this model, the effect of entertainment, social interaction and internet unemployment on extreme enthusiasm, the effect of extreme enthusiasm on belonging in sports and emotions, and the effect of belonging in sports on emotions was meaningful (P<0.05). Conclusion: According to the results of this study, factors such as social interaction, entertainment, internet unemployment, extreme enthusiasm, emotions and belonging in sports had an effective role in the extreme enthusiasm of the use of cyber social media in athletes and coaches.
۲.

طراحی مدل فعالیت های بدنی زنان جوان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد ورزشی ایمنی و امنیت زیبایی اندام فرهنگ ضعیف ورزش زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۴
  مقدمه: چگونگی فعالیت های بدنی زنان جوان در ایران پدیده کمتر شناخته شده، اما بسیار مهم است. از همین رو هدف این تحقیق طراحی مدل فعالیت های بدنی زنان جوان ایرانی بود. روش پژوهش: روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بود. جامعه مورد بررسی زنان 20-40 ساله ایرانی مشارکت کننده در فعالیت های بدنی بود. روش نمونه گیری با توجه به روش تحقیق، نمونه گیری نظری بود و تا رسیدن به اشباع نظری، ضمن بررسی متون تخصصی، 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. روش تحلیل داده ها پرسش و مقایسه بود. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، هفت مقوله اصلی زیر در فرایند فعالیت های بدنی بانوان جوان ایرانی شناسایی شد: «انگیزه های شخصی»، «اقدامات ترویجی»، «چالش ها»، «اماکن و امکانات ورزشی»، «مربی»، «ایمنی و امنیت» و «فواید ورزش». یافته ها همچنین نشان داد «انگیزه های شخصی» و «اقدامات ترویجی» محرک اولیه زنان جوان برای انجام فعالیت های بدنی هستند، اما برای تصمیم گیری و انجام فعالیت های بدنی «امکانات»، «چالش ها»، «مربی» و «ایمنی و امنیت» نیز نقشی تعیین کننده ای دارند و درصورتی که شرایط مساعد باشد مشارکت زنان جوان در فعالیت های بدنی ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه زنان جوان ایرانی با چالش های بسیاری مواجهند، تنها آنهایی که انگیزه های شخصی بسیار قوی دارند، به ورزش می پردازند.  
۳.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پرو ژه های عمرانی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه های عمرانی ورزشی عوامل مالی عوامل مدیریتی پیمانکار کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی بود که به صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی صورت پذیرفت. جامعه موردمطالعه تحقیق خبرگان آگاه به موضوع تحقیق در وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 13 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به منظور درک عمیق و همه جانبه عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. برای حصول از اطمینان از اعتمادپذیری و انتقال پذیری (روایی) تحقیق اقداماتی شامل؛ مشارکتی بودن تحقیق، تطبیق توسط اعضا و برای تأیید اتکاپذیری (پایایی) تحقیق از کدگذاری مجدد توسط خود محقق، درصد توافق درون موضوعی و استفاده از نرم افزارهای تحلیل کیفی با استفاده از نرم افزار Nvivo10، صورت پذیرفت. با توجه به نتایج تحقیق و بر اساس کدگذاری اولیه و محوری صورت گرفته تعداد 53 عامل در 10 گروه؛ مالی، مهندسی، برآوردی، زیرساختی، انسانی، حقوقی، پشتیبانی، نظارتی، طبیعی و مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی شناسایی گردید، که در این میان عوامل مدیریتی، مهندسی، نظارتی و مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مسئولین این حوزه می توانند با لحاظ این عوامل مهم زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن در سطح جامعه را فراهم آورند.
۴.

Explaining the Position of Women's Management System in National and International Sports Associations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Women Management Sport management Female Managers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۶
Purpose: In Iran, women have major challenges and are in high conflict between the elites and the rulers. In many cases, society still emphasizes the maternal role of women more than her entry into the public arena, and this is in the fundamental contradiction of the women's management system in various forums. Accordingly, the purpose of this study is to present the pattern of the status of the women's management system in the sports assemblies. Methodology: This study was performed in a combined method, the first part of which is the basis of the basis and the second part was done by scrolling. The statistical sample in the first part of the 16th sportsmen and professors and senior sports managers and in a few 141 people were studied. Data analysis in three stages of coding was open, pivotal and nucleus. In the quantitative section, the model and assumptions have been tested using the navigation method. Findings: With the analysis of 16 deep interviews and the implementation of these interviews, 125 meaningful concepts and propositions are extracted, and then from these 125 concepts, 141 corresponding concepts are pulled out. The overlap and meaning of many of the corresponding concepts led the researchers using their theoretical sensitivity to introduce and explain these 141 concepts to 27 sub -categories and ultimately 27 sub -categories with ten main categories. These ten subcategories consisting of; Identity in managerial spaces, the ability to divide, overcome gender spaces, effective control, planning, networking and communication skills, field and leadership, social support for women's management, exercise management and organizational efficiency, which are more abstracted by coding. Selection, a nuclear category as "the position of the women's management system in sports assemblies in the context of overcoming gender spaces and gaining social support for women's management in the ability to divide and organizational efficiency with women's intervention and communication skills based on field strategies and leadership, program. The centrality and management of management, despite the consequences of identifying in managerial and effective control spaces in Iranian society, appear to be realized in Iran, "which can cover all other categories. Conclusion: Considering the weakness of existing theoretical models in the field of the position of women's management system in sports associations, a new approach to explaining the management system of women in sports in Iran can help the health of women's sports.
۵.

تأثیر عشق به ورزش بر رضایت مندی (مطالعه موردی: داوطلبان رویدادهای ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به ورزش انگیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
پژوهش حاضر با هدف تأثیر عشق به ورزش بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در تورنمت دوچرخه سواری دور آذربایجان بودند که تعداد آنان 50 نفر بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردید. در نهایت، تعداد 43 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد عشق به ورزش بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی تأثیر معناداری دارد. این مسئله بیانگر این مهم است که عشق به ورزش سبب بهبود و ارتقاء رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی می گردد. از این رو جهت بهبود رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی می بایستی عشق به ورزش در میان داوطلبان را بهبود داد.
۶.

تأثیر تسهیل سازی کار-اوقات فراغت ورزشی بر رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت ورزشی

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۹
زمینه و هدف: مسئله مشارکت ورزشی مدت هاست که یکی از دغدغه های اساسی برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی محسوب می شود. با گسترش مشاغل پشت میزنشین و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی که افراد را به کم تحرکی ترغیب می کند، این نیاز بیش از هر زمانی احساس می شود ؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تسهیل سازی کار-اوقات فراغت ورزشی بر رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت ورزشی است. روش پژوهش : پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. داده های این تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق را تمام کارکنان شرکت مخابرات استان تهران تشکیل دادند که تعداد آن ها برابر با 2610 هست که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 335 نفر و به صورت در دسترس انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های تسهیل سازی کار – اوقات فراغت لیانگ و همکاران (2018)، رضایت شغلی کامان و همکاران (1990) و رضایت از اوقات فراغت بیرد و راغب (1983) استفاده شد. علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنف و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارهای SPSS و SmartPLS است. یافته ها: نتایج نشان داد که تسهیل سازی کار-اوقات فراغت بر رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت در سطح 05/0 تأثیر مثبت معنادار دارد. تسهیل سازی اوقات فراغت- کار بر رضایت شغلی تأثیر معنادار ندارد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت معنادار تسهیل سازی کار-اوقات فراغت بر رضایت شغلی پیشنهاد می شود مدیران مخابرات استان تهران پیشنهاد می شود برنامه های اوقات فراغت در ساعات کاری به صورت یک دستورالعمل برای تمامی ادارات استان ابلاغ شود .
۷.

بررسی نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد شخصیت داوطلبان ورزش محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی بود. جامعه آماری را کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در تورنمنت دوچرخه سواری دور آذربایجان تشکیل داد. تعداد آنان شامل 50 نفر بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 43 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص گردید رشد شخصیت سبب می گردد تا داوطلبان رضایت مندی بیشتری از حضور در رویدادهای ورزشی داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می گردد تا متولیان رویدادهای ورزشی ضمن توجه به مقوله رشد شخصیت، زمینه را جهت رشد شخصیت داوطلبان  از طریق محول نمودن فعالیت ها و وظایف مهم و در سطح توان افراد در رویداد های ورزشی را فراهم نمایند.
۸.

اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی مدیریت دانش کارکنان فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۴
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق از نوع زمینه یابی و در آن به صورت میدانی از پرسش نامه ی توانمندسازی کامکاری و کریم نژاد (1390) و مدیریت دانش کامکاری و شُکرزاده (1389) استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی که در 52 فدراسیون ورزشی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل می دادند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون رگرسیون چندمتغیری، با از نرم افزار آماری 19 SPSSاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنا داری بین توانمندسازی با مدیریت دانش مشاهده می شود. به این ترتیب که با افزایش توانمندسازی، مدیریت دانش نیز افزایش و با کاهش آن، مدیریت دانش نیز کاهش می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان