رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی تابستان 1389 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی ارتباط کمال گرایی،تکلیف گرایی و اضطراب رقابتی باعملکرد ورزشی در تکواندوکاران

۲.

بررسی رابطه سلاست وضعی با اهداف اجتماعی،شایستگی درک شده و جو تنگیزشی در کلاس های تربیت بدنی

۳.

تاثیر دستورالعمل فاصله های مختلف کانون توجه بیرونی در مقایسه (شرایط بدون دستورالعمل) درونی و خود توجه بر یادگیری سرویس بدمینتون

۴.

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیر فعال

۵.

جهت و میزان خطا در انتقال دوسویه مهارت پرتاب دارت

۶.

رابطه بین هوش هیجانی،انسجام گروهی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال

۷.

مقایسه تمایلات پرخاشگری ورزشی دختران و پسران نوجوان بسکنبالیست

۸.

مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی