سهیلا شهبازی

سهیلا شهبازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی در نمونه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی ذهنی پرسشنامه تحلیل عاملی تأییدی روان سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 14
پژوهش ها نشان داده اندکه انرژی ذهنی یک عامل مهم در بسیاری از حوزه ها از جمله عملکرد ورزشی است. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی بود. روش پژوهش، کاربردی و از نوع توسعه ابزار بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکار زن و مرد شهر ارومیه در رشته های ورزشی متفاوت بودند که از این جامعه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 283 ورزشکار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. از پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی لو و همکاران (2018) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی و تأیید توسط سه متخصص به ورزشکاران ارائه و سپس تحلیل شد. برای بررسی روایی سازه و تعیین ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که سه عامل مؤلفه های احساسی انرژی ذهنی ورزشی (انرژی، خستگی ناپذیری و خونسردی) و دو عامل مؤلفه های شناختی انرژی ذهنی ورزشی (اعتماد به نفس و تمرکز) و همچنین عامل انگیزش برازش مناسبی با داده ها در نمونه ورزشکاران دارد. نتایج آلفای کرونباخ بالای 70/0 برای تمامی عامل ها نیز بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که این ابزار انداز ه گیری با روایی و پایایی مطلوب می تواند برای ارزیابی انرژی ذهنی ورزشی در ورزشکاران ایرانی استفاده شود.
۲.

اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه «تمرین ذهنی در ورزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی سازه پایایی تمرین ذهنی پرسش نامه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 807
پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه «تمرین ذهنی در ورزش» انجام شد. روش پژوهش، کاربردی و مبتنی بر توسعه ابزار بود که به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی بود. 242 ورزشکار رشته های ورزشی متفاوت پرسش نامه بنکی و همکاران (2017) را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری برای تعیین روایی سازه استفاده شد و همسانی درونی و پایایی زمانی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی مهارت های ذهنی (مهارت های بنیادی، عملکردی و بین فردی) و ساختار دوعاملی تکنیک های ذهنی (تصویرسازی ذهنی و خودگفتاری) از برازش خوبی برخوردار بودند.ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه و مؤلفه های پنج گانه بیشتر از 7/0 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی پرسش نامه است؛ بنابراین، می توان از پرسش نامه «تمرین ذهنی در ورزش» برای اندازه گیری تمرین ذهنی در ورزشکاران ایرانی استفاده کرد.
۳.

تأثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی- حرکتی در ترکیب با بازخورد برتعادل کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازخورد تعادل ایستا تعادل پویا اختلال هماهنگی رشدی یکپارچه سازی حسی-حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 941
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی - حرکتی در ترکیب با بازخورد بر عملکرد تعادلی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی انجام شد. روش:در این پژوهش که از نوع نیمه تجربی بود ، 30 کودک (با دامنه سنی 8-10 سال) با این اختلال انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه خود کنترل، آزمونگر کنترل و گروه گواه تقسیم شدند. در پیش آزمون تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان، به ترتیب با تست لک لک و آزمون راه رفتن پاشنه پنجه ارزیابی شد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته به صورت سه جلسه 60 دقیقه ای در هفته پروتکل تمرینات را انجام داد. پس آزمون همانند پیش آزمون برگزار شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون باکس، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی ال اس دی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در متغیر تعادل پویا، هم در تمرین (048/0= P ) و هم در گروه (001/0= P ) اثرات معناداری وجود داشت. همچنین در متغیر تعادل ایستا هم در تمرین (036/0= P ) و هم در گروه  (001/0= P )  اثرات معنادار بود (05/0 p £ ) . نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه خودکنترل و آزمونگر کنترل با گروه گواه در تعادل پویا و تعادل ایستا تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در مقایسه بین دو گروه خودکنترل و آزمونگر کنترل در هر دو مؤلفه تعادل ایستا و پویا تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 p £ ) . نتیجه گیری: بنابراین یافته های حاضر نشان می دهد که فعالیت های حسی- حرکتی همراه با بازخورد در قیاس با تمرین صرف می تواند باعث عملکرد تعادلی بهتری شود.
۴.

تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد ورزشی دختران نوجوان ورزشکار جو انگیزشی مربیگری حمایتی استقلالی رضایت مندی نیازهای پایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 189
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تعهد ورزشی، رفتار حمایتی استقلالی، جو انگیزشی و رضایت از نیازهای پایه در دختران نوجوان ورزشکار بود. جامعه آماری شامل دختران نوجوان ورزشکار کمتر از 15 سال بود که به طور منظم در رشته های ورزشی مختلف فعالیت می کردند. 373 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ارتباط معنا داری بین جو تسلطمحور، با رفتارهای حمایتی استقلالی و رضایت مندی از نیازهای پایه و نیز بین رفتارهای حمایتی استقلالی با رضایت از نیازهای پایه وجود دارد. رفتارهای حمایتی استقلالی، پیش بین مثبتی از جو انگیزشی و جو انگیزشی، پیش بین مثبتی از رضایت از نیاز پایه می باشد. همچنین، رضایت از نیازهای روان شناختی، پیش بین مثبتی از تعهد ورزشی است. نتایج، از مدل مفهومی کوتسورس و کونروی حمایت می کنند. مربیان باید رضایت از نیاز روان شناختی پایه را با استفاده از رفتارهای مربیگری حمایتی استقلالی و جو تسلط محور تقویت کنند که به نوبه خود منجر به تداوم مشارکت ورزشی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان