روان شناسی ورزش (رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سابق)

روان شناسی ورزش (رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سابق)

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی تابستان 1388 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر سن و پست بازی بر انگیزش خاص رقابت در بازیکنان حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثر محیط تمرینی رقابتی و غیر رقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارتباط عزت نفس عمومی و بدنی،شاخص توده بدنی و اختلالات خوردن در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر انواع مختلف آرایش تمرین و یادداری برنامه حرکتی تعمیم یافته مهارت های پرتابی در دهگانه دو ومیدانی (پرتاب دیسک، وزنه و نیزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تاثیر تداخل زمینه ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تاثیر روش درمان روان- فیزیولوژیکی ترکیبی بر قند خون بیمارن دیابتی نوع دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه بین هدف گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مقایسه انتقال دوسویه فوری و تاخیری در مهارت پرتاب کردن کودکان و بزرگسالان(مقاله علمی وزارت علوم)