رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی تابستان 1388 شماره 1

مقالات

۲.

اثر محیط تمرینی رقابتی و غیر رقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

۳.

ارتباط عزت نفس عمومی و بدنی،شاخص توده بدنی و اختلالات خوردن در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار

۴.

تاثیر انواع مختلف آرایش تمرین و یادداری برنامه حرکتی تعمیم یافته مهارت های پرتابی در دهگانه دو ومیدانی (پرتاب دیسک، وزنه و نیزه)

۵.

تاثیر تداخل زمینه ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری

۶.

تاثیر روش درمان روان- فیزیولوژیکی ترکیبی بر قند خون بیمارن دیابتی نوع دوم

۷.

رابطه بین هدف گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت

۸.

مقایسه انتقال دوسویه فوری و تاخیری در مهارت پرتاب کردن کودکان و بزرگسالان