بررسی های بازرگانی

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: تاثیر عوامل بازاریابی بر خریداران صنعتی: مطالعه موردی شرکت های خدمات کامپیوتری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳۸