کلید واژه ها: Professional ethics physical education teachers Education

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۲-۵۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

Introduction: Professional ethics among teachers is considered very important, and therefore the purpose of this research is to present the model of professional ethics of physical education teachers in Iran. Material & Methods: In terms of purpose, the research is applied, and in terms of research method, it is descriptive-survey and cross-sectional. The statistical population of the research included all the professors, managers of the physical education department of the provinces, educational assistants of the departments and physical education teachers of the schools in the academic year 2022-2023, of which 483 people were selected based on the Cochran formula with the proportional sampling method. The required information was collected using a questionnaire. Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, exploratory and confirmatory factor analysis and SPSS and LISREL software were used for data analysis. Results: The findings of the research show that the components proposed in the research model are effective in explaining professional ethics in physical education teachers and the presented model has a suitable fit. Conclusion: The final model of professional ethics among physical education teachers consists of eight components: social responsibility, belonging to the scientific community, self-efficacy, scientific responsibility, respect for fairness and justice, legal ethics, environmental superiority and competitiveness, adherence to values and norms of the higher education system.

متن

تبلیغات