آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

Measuring Nonlinear Poverty trap In Consumption Expenditures Dynamics Generation Of Men In Iran

One of the main issues in the economy is the problem of poverty in the society. The problem of poverty is still considered among the pressing issues of human societies, which can be transmitted from one cohort to the other and leading to the formation of poverty traps in the society if not utilize the appropriate method. Poverty trap is an invigorating process by creating a vicious cycle in the economy leads to poverty. This article tries to study probability poverty trap in generation of men. For examine this phenomenon is designed type data pattern Pseudo-panel data using data of Household Survey Data collected by Iran Statistical Center from 1988 till 2011. This method enables us to track the performance of each cohort over time. Results indicate average values consumption expenditure in age is always above poverty line; however that man generation generations have not been into the trap of poverty. Also, even though none of the households is not within the poverty trap but differences consumption between low-income households with household is increasing.

تبلیغات