آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۳

چکیده

با توجه به وجود فضای مناسب و پتانسیل نواحی روستایی کشور، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان گزینه ای مناسب برای تأمین انرژی مطرح شده است؛ بنابراین، هدف این مطالعه ادغام روش های تصمیم گیری چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور پتانسیل سنجی مناطق بهینه در سطح محلی و روستایی است تا با ارائه روش تصمیم گیری در مطالعات فضایی انرژی های تجدیدپذیر بالاترین تفکیک فضایی ممکن در این زمینه فراهم شود. در این مطالعه، جهت وزن دهی به معیارها از روش بهترین- بدترین و برای به دست آوردن نقشه تناسب جهت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در روستاهای شهرستان مشهد از روش ترکیب خطی وزنی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده اهمیت معیارهای محیطی و اقتصادی و نیز توجه به نوع انرژی تجدیدپذیر برای مناطق روستایی است به طوری که از مجموع مساحت منطقه مورد مطالعه، 54 درصد جهت تأسیس نیروگاه خورشیدی و 25 درصد جهت تاسیس نیروگاه بادی در کلاس مناسب هستند. روستاها در منطقه مورد مطالعه به دو گروه روستاهای برخوردار از پتانسیل انرژی بادی و انرژی خورشیدی تقسیم بندی شدند. روستاهای گروه اول عمدتاً در حاشیه جنوب غربی و روستاهای گروه دوم در حاشیه جنوبی و مرکزی شهرستان مشهد توزیع شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در تمام سطوح مدیریتی جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در آینده بسیار مفید باشد.

Spatial analysis of optimal rural areas for the use of renewable energy (Case study: Mashhad city)

Due to the existence of suitable space and potential of rural areas of the country, renewable energy has been proposed as a suitable option for energy supply. Therefore, the aim of this study is to integrate multi-criteria decision making methods and geographic information systems in order to assess the potential of optimal areas at the local and rural levels to provide the highest possible spatial separation in this field by presenting decision methods in spatial studies. In this study, the best-worst method was used to weight the criteria and the WLC method was used to obtain a fitness map for the development of renewable energy in Mashhad. The results show the importance of environmental and economic criteria as well as attention to the type of renewable energy for rural areas. Thus, 54% of the total area of the study area is suitable for the establishment of solar power plants and 25% for the establishment of wind power plants in the class. In the study area, the villages were divided into two groups of villages with wind energy potential and solar energy. The villages of the first group are mainly distributed in the southwestern margin and the villages of the second group are distributed in the southern and central margins of Mashhad city. The results of this study can be very useful for planning and decision making at all levels of management for the development of renewable energy in the future.

تبلیغات