آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

روابط راهبردی حزب الله و سوریه علی رغم فراز و نشیب های آن یکی از پایدارترین روابط استراتژیک در منطقه در طی چند دهه اخیر بوده است. اما شکل گیری بحران سوریه از 2011 به بعد در قالب جنگ داخلی این روابط راهبردی را عمیق تر وگسترده تر نموده، تا جایی که بعد از گسترش بحران، حزب الله  نقش پر رنگی در حفظ ساختار دولت سوریه ایفا نموده است. در نتیجه، با اهمیت موضوع، نقش و جایگاه حزب الله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه بعد از شکل گیری بحران در سوریه اهمیت پیدا می کند. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خویش را حول پاسخگویی به این سوال قرار داده است : حزب الله لبنان در طول بحران سوریه از 2011 تا 2018 از چه جایگاهی درراهبرد دفاعی سوریه برخوردار بوده است؟ یافته های پژوهش بر این مبنا است که در بحران داخلی سوریه طی سال های 2018- 2011، حزب الله لبنان به عنوان یک بازیگر غیر دولتی  منطقه ا ی و همسو با استراتژی ایران، اهمیت بسیاری در سیاست دفاعی دولت سوریه در مقابل گروه های معارض داخلی و قدرت های مداخله گر منطقه ای و جهانی داشته است به طوری که به یکی از ستون های اصلی راهبرد دفاعی دولت سوریه تبدیل شده است. همچنین، حزب الله به عنوان ابزاری توانمند و کارآمد به تقویت سیاست دفاعی دولت سوریه کمک شایانی کرده است به طوری که پیش بینی هایی که مبنی بر سرنگونی دولت حاکم سوریه بود را ابطال کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

Explanation the position of Lebanon’s Hezbollah in Syria's defense strategy (2011-2018)

Hezbollah and Syria's strategic relationship, despite its ups and downs, has been one of the most enduring regional strategic relationships in recent decades. But the emergence of the Syrian crisis since 2011 in the context of the civil war has deepened and expended these strategic relationships, as far as, Hezbollah has played a vital role in maintaining the structure of the Syrian government since the crisis unfolded. As a result, the role and position of Lebanon’s Hezbollah in Syria's defense strategy after the crisis in Syria Has become important. In this regard, this research has centered its review on answering this central question, what was the position of Lebanon’s Hezbollah in the Syrian defense strategy during the Syrian crisis from 2011 to 2018? The research findings are based on this that in Syrian Crisis from 2011 until 2018, Lebanon’s Hezbollah as a non-governmental actor in the region and in line with Iran's strategy played a significant role in the Syrian government's defense Strategy against internal conflict groups and interfering regional and global powers. So that, it has become one of the main pillars of the Syrian government's defense strategy. Also, Hezbollah as a powerful and efficient tool, It has contributed greatly to strengthening the Syrian government's defense policy. So that, it has failed to make any predictions that the Syrian government would be overthrown. The research method in this study is descriptive-analytical and the data collection method is library and internet resources

تبلیغات