آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

محققانی که درارتباط با تحلیل سیاست خارجی فعالیت دارند، وظیفه خود را بهبود تصمیم گیری در سیاست خارجی بیان کرده اند. نگارندگان با هدف کمک به بهبود تصمیم گیری درسیاست خارجی اقدام به آسیب شناسی استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان نموده اند. تحلیل سوات وپستل موضوع نشان می دهد سیاست خارجی حمهوری اسلامی ایران از نفاظ ضعف و قوت داخلی و فرصت ها وچالش های محیطی تاثیرپذیرفته است و درطول این مدت که از روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان گذشته است، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این کشور بیشتر تحت تاثیر نقاط ضعف داخلی و تهدیدات محیط خارجی تاجیکستان بوده است. مساله ی پژوهش این مهم بوده است که چرا راهبردهای سیاست خارجی ایران در جمهوری تاجیکستان موفق وپویا نبوده است؟ برای پرداختن به مساله پژوهش، فرضیه ی مطرح شده به این صورت است که: استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بدون توجه به هدف گذاری های بلند مدت وآینده پژوهانه، تحت تأثیر ضعف-های داخلی و چالش های محیطی ناموفق و منفعل بوده است. چارچوب نظری پژوهش یک طرح مفهومی با استفاده از دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات وپستل) و رویکرد آینده پژوهی( سناریوسازی) ، روش پژوهش «تبینی» و کیفی و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای –اسنادی و اینترنتی بوده است.

The pathology of the "futuristic" foreign policy of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan using Swat and Postel models

The fResearchers involved in foreign policy analysis have expressed their duty to improve foreign policy decision-making. In order to help improve foreign policy decision-making, the authors attempted to pathologize the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the Republic of Tajikistan. Swot and Pestel's analysis of the issue shows that Iran's foreign policy has been influenced by domestic weaknesses and environmental opportunities and challenges, and during the period that has elapsed between the Islamic Republic of Iran and the Tajik Republic, Iran's foreign policy The country has been most affected by Tajik internal weaknesses and threats to the external environment. It has been important to ask why Iran's foreign policy strategies in the Republic of Tajikistan have not been successful and dynamic. To address the research question, the hypothesis is as follows: The Islamic Republic of Iran's foreign policy strategy in Tajikistan, irrespective of long-term and future research goals, influenced by domestic weaknesses and challenges It has been a failed and passive environment. The theoretical framework of the research was a conceptual design using two strategic management models (Swot and Pestel) and a futuristic approach (scenario-building), qualitative and explanatory research and data collection using library-documentary and internet tools.

تبلیغات