آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. از طرفی جریان های تکفیری، با توجه به داشتن ویژگی هایی نظیر نقل گرایی، عقل ستیزی، خشونت گرایی، قشری گری، تکفیر برخی از مسلمانان و ... چالش های متعددی را علیه همگرایی اسلامی بوجود آورده است. چالش های سیاسی شامل مواردی همچون: فراموشی آرمان و راهبرد وحدت اسلامی، حاشیه رانی مبارزه با اسرائیل و ترویج اسلام هراسی و... می شوداین نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش بنیانی این است که گسترش جریان های تکفیری چه تأثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است.

The Challenges of Takfiri Salafi Currents Against Islamic Convergence and the Coping Strategies

During recent decades, Islamism has become one of the most important developments in today's world. On the other hand, Takfiri movements have created numerous challenges against Islamic convergence, due to features such as transnationalism, rationality, violence, arrogance, the excommunication of some Muslims, and so on. Political challenges include: forgetting the ideals and strategies of Islamic unity, marginalizing the struggle against Israel and promoting Islam, and this paper seeks to answer the fundamental question that the expansion of takfiri movements has a deterrent effect on the growth of Islamists in Region and the world? The growth of Takfiri currents will challenge two basic dimensions of the process of Islamism: first, the polarization of Islamic societies based on Shi'a and Sunni opposition, and the reduction of the legitimacy and acceptability of Islamism as an alternative to liberal democracy; this research is aimed at solving the challenge of currents Islamist Takfiri has presented solutions that can be considered in the form of two strategies for broad-based diplomacy between groups and Islamic countries, and the confrontation with the expansion of takfiri movements.

تبلیغات