آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع گردیده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه هستند و مشابهت های قابل تاملی از جمله تمدن های باستانی قبل از اسلام و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده اند. هر دو کشور در طول تاریخ خود، روابط پر فرازونشیبی داشته که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض و حتی جنگ همراه بوده است. ایران و ترکیه همواره خود را قدرت برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با کمک گرفتن از چارچوب نظری نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، ضمن بررسی مؤلفه ها و ویژگی های یک قدرت منطقه ای به مقایسه این دو کشور پرداخته می شود. به نظر می رسد با اینکه زمینه بازیگری و ایفای نقش در جایگاه یک قدرت منطقه ای برای هر دو کشور در زمینه هایی مهیا باشد، اماهر دو کشور جهت دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه ای با چالش هایی نیز مواجه هستند.

A New look to the Competition of Iran and Turkey Towards

Islamic Republic of Iran and Turkey, being located in the important and strategic region of the Middle East, have considerable historical background; both countries had ancient civilizations, going back before Islam, and vast empires. Both countries, throughout their histories, have always had a relationship full of ups and downs, sometimes in friendships, and sometimes in conflict and war. Iran and Turkey have always considered themselves as superior powers in the region and, while maintaining good relations, have also had serious competition. The main question of this article is to consider domestic and international factors, the field to which of the two countries of Iran and Turkey's role as a regional power is available? In this paper, using descriptive-analytic and analytic framework with the help of neo-realism, to compare the two countries will be discussed. Although the field of acting in the position of a regional power for both countries in such areas are available, but every country to achieve the status of regional hegemony, faced some major challenges.

تبلیغات