آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

حکمرانی جهانی، امروزه هم یک مفهوم مبهم در سیاست بین الملل است و هم صرفاً از نگاه نوعی عقلانیت غربی بدون توجه به جهان توسعه نیافته مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. برای حل این دو مشکل، نوشتار حاضر از یک الگوی پنج محوری با ایجاد دیالوگ بین تئوری های سنتی و رادیکال بر سر مفهوم حکمرانی جهانی استفاده می کند و با تأثر از این پنج محور، درصدد ایجاد نظریه ای برمی آید که هم به رفع ابهام از مفهوم حکمرانی جهانی کمک کند و هم اینکه جهان توسعه نیافته را به عنوان یک بازیگر فعال و دارای کنش در عرصه حکمرانی جهانی وارد نماید. نظریه ای که در قالب آن حکمرانی جهانی هم به یک وضعیت و سیستم مسلط در جهان معاصر و هم یک نظریه جامع تبدیل می شود.

World Governance, Status and Dominant Theory in Modern World

Nowadays, world governance is an ambiguous concept in international politics and has been also analyzed from the framework of a western rationality regardless of the undeveloped world. To settle these two issues, this paper uses a 5-axis pattern creating a dialogue between traditional and radical theories over the concept of world governance. Based on the axes, it attempts to provide a theory which both disambiguates the world governance concept and incorporates the undeveloped world as an active player into the stage. The theory transforms the world governance to a dominant status and system of the modern world and a comprehensive theory.

تبلیغات