آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

خاورمیانه و شمال آفریقا در کمربند گرم و خشک کره زمین واقع شده است و با وجود زندگی حدود 7 درصد جمعیت جهان کمتر از یک ونیم درصد آب های شیرین کره ی زمین را در اختیار دارد. این منطقه با دو بحران تحت عنوان: 1. دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و 2. دیگری بحران آب روبرو است. عنصرآب همیشه عاملی مهم، استراتژیک وتاثیرگذار در معادلات سیاسی منطقه ی خاورمیانه بوده و در این راستا سازمان ملل از بحران آب در خاورمیانه به عنوان«داعش خاموش» یاد کرده است. هدف این پژوهش بررسی اهداف، روش ها و پیامدهای استفاده ابزاری داعش از آب در عراق و سوریه بوده است. پرسش محوری که دراین مقاله مطرح می شود :: عنصرآب چه نقشی در تاسیس، تثبیت وتحکیم داعش داشته است؟ درپاسخ به این پرسش و به عنوان فرضیه پژوهش باید عنوان نمود: به نظرمی رسد داعش از آب به عنوان ابزاری جهت توسعهطلبی ارضی، اخّاذی، باجگیری، کسب درآمد استفاده کرده است. یافته های نوشتار حاکی ازآن است که آب ابزار وسلاحی در دست داعش برای برآورده ساختن اهداف استراتژیک خود که همان بقاء، تثبیت و تحکیم دولت خود می باشد، بوده وبا استفاده متعارف و غیرمتعارف ازآب بهمفهومی بنام «هیدرو تروریسم» عینیّت بخشیده است روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

ISIS hydroterrorism in the Middle East

The Middle East and North Africa are located in the warm and dry belt of the planet and despite living, about 7% of the world's population has less than one and a half percent of the freshwater of the planet. This region is facing two crises entitled: 1. The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and 2. The other is the water crisis. The element of water has always been an important, strategic and influential factor in the political equations of the Middle East, and in this regard, the United Nations has referred to the water crisis in the Middle East as "silent ISIS". The purpose of this study was to investigate the aims, methods and consequences of ISIL's instrumental use of water in Iraq and Syria. The central question raised in this article is: What role did the element of water play in the establishment, consolidation and consolidation of ISIL? In answer to this question and as a research hypothesis, it should be stated: It seems that ISIL has used water as a tool for land development, extortion, extortion, and monetization. The findings of the article indicate that water is a tool and weapon in the hands of ISIL to fulfill its strategic goals, which is the survival, consolidation and consolidation of its government, and has objectified the concept of "hydro-terrorism" through conventional and unconventional use of water. Used in this article is descriptive-analytical and library tools, documents and Internet resources have been used to collect data.

تبلیغات