جستارهای ادبی

نقدی بر مقالۀ «قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)»

نویسندگان: سید حسین فاطمی

کلید واژه ها: نقدمقالهقرآن درست کردنسعدی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

نوشته حاضر، نقدی است بر مقاله «قرآن درست کردن» (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی) به قلم آقای دکتر مجتبی مجرد، که در مجلۀ جستارهای ادبی شمارۀ 201 تابستان 1397 به چاپ رسیده است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹