روستا و توسعه

بررسی کتاب: از اجتماع محلی تا مصرف: مضامین جدید و کلاسیک در تحقیقات جامعه شناختی روستایی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰