رشته های جغرافیای عمومی

بستر تاریخی و چالشهای معماری ایران

معماری و یکجانشینی نه تنها خارج از تمدن بشری نیست، بلکه بهترین تظاهر اتفاقات روز آن است و می بایست زیباشناسی آن و عدم وجود آن را در نیروهای جوامع و حرکت ها جستجو کرد.معماری گذشته ایران تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، عوامل انسانی، سیاسی و اقتصادی زمان خود شکل می گرفته و به همین جهت معماری با شعور و درک و بیان داشتیم و رابطه انسان با فضا در آن مشخص شده بود.این معماری متعهد به زمان و انسان بود و خواسته های انسان را در فضا جواب می داد، ازاین سو در گذشته آوازه ایران در معماری جهان آنچنان طنین افکنده بود که تاریخ معماری جهان خود را وامدار آن می داند.ولی متاسفانه در دوره معاصر وضعیت تغییر کرده و نه تنها دیگر معماری ایران در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن ندارد، بلکه انتقادات بسیاری هم بر آن وارد است.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس