مطالعات برنامه درسی آموزش عالی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مدیر مسئول: دکترمجید علی عسگری

سردبیر: دکترکورش فتحی واجارگاه

هیئت تحریریه:  دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر محمدحسن­پرداختچی، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر احمدعلی فروغی ابری، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر کورش فتحی واجارگاه، دکتر یدالله مهرعلیزاده، دکتر احمدرضا نصر­اصفهانی، دکتر مژده وزیری، دکتر­محمدحسین ­یارمحمدیان

نشانی: تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - طبقه اول - دبیرخانه فصلنامه.

وب سایت:www.icsa.org.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
ناشر: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱