اندیشه مدیریت راهبردی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اندیشه مدیریت راهبردی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیر مسئول: دکتر مصباح‌الهدی باقری

سردبیر: دکتر علی رضاییان

مدیر داخلی: روح‌اله قمری زاده

هیئت تحریریه: دکتر سیدرضا سیدجوادین، دکتر حسن دانایی‌فرد، دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی، دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد، دکتر علی دیواندری، دکتر غلامرضا گودرزیدکتر محمد طالبی

وب سایت: http://smt.journals.isu.ac.ir/

پست الکترونیک: isuandishe@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹