علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد) - علمی-پژوهشی

علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر حسین بهروان

 سردبیر: دکتر علی یوسفی

مدیر اجرایی : دکتر مهدی کرمانی

هیات تحریریه: دکترتقی آزادارمکی، دکترحسین بهروان، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر داریوش حیدری بیگوند، دکتر سید محمد سید میرزائی، دکتر علی اصغر سیلانیان  طوسی، دکتر محمدتقی شیخی، دکتر رامپور صدرنبوی، دکتر عبدالعلی لهسایی زاده، دکتر منصور وثوقی، دکتر علی یوسفی

نشانی: مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ، دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی 9177948883

تلفکس: 8794144(0511)

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: jss@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴