فنون ادبی - نشریه علمی

فنون ادبی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن ترویج زان و ادب فارسی ایران 

مدیرمسئول: دکتر حسین آقاحسینی 

سردبیر: دکتر اسحاق طغیانی 

مدیر اجرایی: زهرا بهشتی نژاد 

هیات تحریریه: دکتر تقی وحیدیان، دکتر تقی پور نامداریان، دکتر محمد فشارکی، دکتر سید مهدی نوریان، دکتر عباس ماهیار، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر جمشید مظاهری، دکتر محمود براتی 

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، دفتر مجله فنون ادبی، کد پستی:8174673441 .

تلفن:  7932175(0311)    فکس:7932177(0311)

 

وب سایت: uijs.ui.ac.ir/

پست الکترونیک: Liar@ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳